Ecke links Ecke rechts
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart arrow O szkole arrow Świetlica arrow Świetlica szkolna - archiwum Header Pic
Header Pic
Start
O szkole
Zainteresowania i uzdolnienia
Kalendarz 2019/2020
Dyrektor informuje
Rekrutacja 2020/2021
Wywiadówki
Dzwonki
Kontakt
Szukaj
Linki
Innowacje pedagogiczne
Rada Rodziców
Przetargi

Świetlica szkolna - archiwum PDF Drukuj Email
Wpisał: E.Głowińska   
09.03.2007.



swietlica
piekek_mwrdak.gif
szkolna




Wychowawcy:
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr

                                                                                         
Czas pracy:

Od poniedziałku do piątku
w godzinach : 700 - 1700




Regulamin Świetlicy Szkolnej Gminnego Zespołu Szkół w Bielanach Wr.
Podstawa prawna: Statut Gminnego Zespołu Szkół w Bielanach Wr.

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE

 
1.     Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. W szkole działają dwie odrębne świetlice:
a) świetlica dla oddziałów przedszkolnych, która pracuje w systemie nieferyjnym
b) świetlica ogólna
2.     Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz kształtowanie pozytywnych postaw i relacji społecznych.
3.     Do podstawowych zadań świetlicy należy:
a.      zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych,
b.      pomoc w nauce i odrabianiu zadań,
c.      organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
d.     organizowanie czasu wolnego uczniów poprzez organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz dostarczenie dzieciom rozrywki i relaksu,
e.      kształtowanie zachowań akceptowanych społecznie
f.       integracja uczniów,
g.     współpraca z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły.
4. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:
a.      dzienniki zajęć,
b.       karty zgłoszeń dzieci,
c.      Plan Pracy Świetlicy będący częścią rocznego Planu pracy szkoły
d.    sprawozdania z działalności świetlicy,
e.    kronika świetlicy szkolnej
                  f.    strona internetowa, promująca działania świetlicy.
      g.   harmonogram pracy grup świetlicowych
      h.   godziny pracy wychowawców świetlicy
5.     Opiekę uczniom zapisanym do świetlicy zapewniają:
•    wychowawcy świetlicy
•    nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły w ramach godzin wynikających z art.42 Karty Nauczyciela.
•    inni nauczyciele skierowani przez dyrektora szkoły w ramach przydziału obowiązków
6. Liczbę w/w pracowników ustala i zatwierdza w planie organizacyjnym szkoły Organ Prowadzący Szkołę. Dyrektor szkoły zatwierdza harmonogram pracy grup świetlicowych i godziny pracy wychowawców.
7.    Obowiązki nauczycieli świetlicy określają odrębne przepisy.
8.     Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami, pedagogiem szkolnym, psychologiem, pielęgniarką szkolną, kadrą zarządzającą szkołą i rodzicami/opiekunami prawnymi, przekazując uwagi o zachowaniu dziecka lub inne sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej.
9. Za rzeczy przynoszone przez dzieci, świetlica nie ponosi odpowiedzialności, a ewentualne zniszczenie rzeczy należących do innych odpowiedzialność ponosi rodzic (opiekun dziecka), zgodnie z prawem wewnątrzszkolnym (Statut). Zgłoszone wychowawcom przypadki kradzieży są badane przez pedagoga szkolnego wg. przyjętych w szkole procedur.


§ 2
OBECNOŚĆ W ŚWIETLICY
 

1.    Ze świetlicy korzystają uczniowie Gminnego Zespołu Szkół w Bielanach Wr. z oddziałów przedszkolnych, klas I-III i IV-VI SP oraz z klas I-III GIM.
2.    Świetlica szkolna obejmuje opieką dzieci i młodzież w godzinach od 7:00 do 17:15. Rano Świetlica szkolna pełni opiekę nad wszystkimi uczniami przebywającymi w szkole w godz. 7.00-7.40. Za kierowanie uczniów do świetlicy odpowiadają pracownicy portierni i poranna zmiana pracowników obsługi.
3.    Przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie „Karty zgłoszenia dziecka”, wypełnionej przez rodziców lub opiekunów prawnych corocznie. Wzór „Karty zgłoszenia” stanowi (załącznik nr 1 świetlica) do niniejszego regulaminu.
4.    W karcie zgłoszenia dziecka rodzice zobowiązani są do wpisania nazwisk osób uprawnionych do odbioru dziecka. Lista upoważnionych do odbioru stanowi podstawę wydania dziecka.
5.    Szczegółowe procedury odbioru dziecka stanowi załącznik do regulaminu (załącznik nr 2 świetlica)
6.    Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka.
a) W przypadku zdarzenia nagłego, powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic powinien zawiadomić o tym portiernię szkolną (tef. 71 311 27 93 wew. 105) i jak najszybciej odebrać dziecko.
b) Powtarzające się spóźnienia rodziców w odbieraniu dzieci po 17.15, wychowawcy świetlicy zgłaszają Dyrektorowi szkoły (załącznik nr 3 świetlica), co skutkuje pisemnym upomnieniem dyrektora.
c) Jeśli rodzice nie odbierają dziecka w terminie, wychowawca świetlicy ma prawo powiadomić policję o braku
opieki nad dzieckiem po godzinie 17.15, która podejmie stosowne działania (podstawa prawna: Dz. U. z 2002 r. Nr
11, poz. 109).
7.    Samodzielny powrót dziecka do domu możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą rodziców (opiekunów)- 
           przepisy zezwalają na samodzielne, bez opieki korzystanie z drogi dziecku, które ukończyło 7 lat
             Dz.U. z 2005 r. nr 105, poz. 908, z późn. zm., natomiast dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi   tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat
8.    Rodzice są zobowiązani pisemnie powiadomić wychowawców świetlicy o każdorazowym odstępstwie od ustalonego sposobu odbierania dziecka ze świetlicy zawartego w karcie zapisu (np. ewentualność powrotu do domu bez opiekuna lub możliwość odebrania dziecka przez inne niż wskazane osoby).
9.    Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25 osób.
10.    Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia dyrektorowi lub zastępcy dyrektora informacji, jeżeli liczba uczestników przekracza 25 osób.
11.     Nauczyciele kończący w danym dniu zajęcia z uczniami z oddziałów przedszkolnych i klas I – III, zobowiązani są do odprowadzenia uczniów, którzy korzystają ze świetlicy, do świetlicy szkolnej.

§ 3
INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZENIA DOKUMENTACJI

 
1.    W świetlicy są prowadzone zajęcia w grupach wychowawczych.
2.    Dla każdej grupy wychowawczej prowadzony jest dziennik.
3.    Wychowawca lub nauczyciel prowadzący zajęcia z daną grupą wychowawczą odnotowuje w dzienniku obecność uczniów na danej godzinie oraz godzinę wyjście ucznia do domu.
4.    Nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy (zgodnie z art.42 KN) prowadzą zajęcia dodatkowe wg. własnego pomysłu i prowadzą odrębną dokumentację, w której odnotowują obecność uczniów oraz temat zajęć (dziennik zajęć z art. 42).
 


§4
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

 
      1. Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:

•    Korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu  trudności w nauce,
•    Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.
•    Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego i sprzętu audiowizualnego.
•    Korzystania z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o właściwe jego wykorzystanie i zabezpieczenie.
•    Opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania.
•    Uczniowie mogą zgłaszać pomysły zajęć i ich tematy, które w miarę możliwości będą realizowane w świetlicy.
•    Uczeń może korzystać z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych wyłącznie za zgodą nauczyciela i przez określony przez niego czas.

2. Obowiązki dziecka zapisanego na zajęcia do świetlicy:

•    Uczestniczy w zajęciach zaproponowanych przez wychowawców,
•    Zachowuje się kulturalnie na stołówce, podczas pobytu w świetlicy,
•    Odnosi się z szacunkiem do wychowawców, pracowników,  kolegów i koleżanek
•    Stosuje się do zaleceń wychowawcy,
•    Przestrzega zasad czystości i higieny osobistej,
•    Po skończonych lekcjach zgłasza swoją obecność u wychowawcy świetlicy,
•    Każdorazowe wyjście ze świetlicy zgłasza u wychowawcy, bez zgody wychowawcy nie oddala się ze świetlicy,
(Uczniowie klas 1 do sklepiku i do toalety wychodzą dwójkami)
•    Dba o porządek i czystość w świetlicy oraz na stołówce, po zabawie pomaga posprzątać zabawki
•    Szanuje sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki należące do szkoły i swoich rówieśników. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać zobowiązani do pokrycia kosztów zakupu sprzętu.
•    Zgłasza niezwłocznie wychowawcy zaginięcie swojej własności.
•    Zachowanie ucznia przebywającego w świetlicy szkolnej podlega ocenie. Uwagi o zachowaniu wychowawcy świetlicy przekazują wychowawcy klasy i mają one wpływ na ocenę semestralną z zachowania.


    § 5
PROCEDURY  SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIAMI PRZEBYWAJĄCYMI W ŚWIETLICY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. UNICEF W BIELANACH WR.


1.    Nauczyciele pracują wg.  „Harmonogramu pracy grup świetlicowych” – Jest on wywieszony na tablicy informacyjnej obok drzwi wejściowych do świetlicy głównej oraz na tablicy informacyjnej w świetlicy i na portierni. Harmonogram ten podawany jest do wiadomości w drodze zarządzenia dyrektora.
2.    Praca z grupami świetlicowymi odbywają się w świetlicy głównej oraz,  ze względu na liczbę dzieci, w innych pomieszczeniach wskazanych w „Harmonogramie pracy grup świetlicowych”
3.    Za całość organizacji różnych grup świetlicowych zawsze odpowiada wychowawca świetlicy wskazany w harmonogramie dziennym do sali głównej.
4.    Wychowawca w świetlicy głównej kontroluje obecność nauczycieli wspierających świetlicę i  pracujących z dziećmi w różnych salach, zgodnie z harmonogramem dziennym. W razie nieobecności którejś z tych osób niezwłocznie zawiadamia o tym osoby sprawujące nadzór pedagogiczny.
5.    Nauczyciele skierowani do pracy w świetlicy rozpoczynają opiekę nad dziećmi bezpośrednio po dzwonku na przerwę, a nie po dzwonku na lekcję. (wyjątek dyżur)
6.    Nauczyciele przychodzą po dzieci do sali głównej lub bezpośrednio do sali wskazanej w harmonogramie. O miejscu spotkania informują uczniów, tak by wiedzieli oni, gdzie mają zajęcia dodatkowe.
7.    Uczniów rozpoczynających zajęcia na drugą zmianę wychowawcy świetlicy odprowadzają bezpośrednio pod salę lekcyjną lub oddają w ręce wychowawczyni.
8.    Jeśli zajęcia dodatkowe dla danej grupy wypadają bezpośrednio po jej lekcjach, nie są przyprowadzane do świetlicy, lecz odbywają się w sali wskazanej w harmonogramie dziennym. Obecność na tych zajęciach odnotowywana jest w dziennikach art. 42, a nie w dziennikach świetlicy.
9.    Nauczyciele wspierający świetlicę przekazują swoją grupę kolejnemu nauczycielowi zgodnie z harmonogramem dziennym.
10.    Do  odbioru dziecka upoważnione są osoby wskazane przez rodziców w karcie zapisu.
11.     Samodzielny powrót dziecka do domu możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą rodziców (opiekunów)- 
           przepisy zezwalają na samodzielne, bez opieki korzystanie z drogi dziecku, które ukończyło 7 lat                      Dz.U. z 2005 r. nr 105, poz. 908, z późn. zm., natomiast dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi   tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat
12.    Odbiór dziecka odbywa się poprzez wideo-domofon, który znajduje się  w świetlicy głównej.
13.    Wychowawca ten potwierdza tożsamość osoby upoważnionej do odbioru zgodnie z listą osób upoważnionych.
14.    Uczeń wywołany schodzi ze świetlicy do portierni, gdzie oczekuje rodzic lub osoba upoważniona.
15.    Gdy uczeń nie przebywa w sali głównej lecz w innej sali szkolnej, wychowawca świetlicy komunikuje się z nauczycielem sprawującym opiekę nad tym uczniem poprzez krótkofalówkę i informuje o przyjściu rodziców.
16.    W sytuacji, gdy dzieci przebywają z opiekunem na dworze, rodzice osobiście odbierają dziecko z podwórka.
17.    Dla odnotowywania obecności i wyjść do domu każda grupa świetlicowa ma prowadzony  dziennik.
18.    O godzinie 17.15 nauczyciel zamyka świetlicę, schodzi z dziećmi, którzy nie zostali jeszcze odebrani do holu głównego szkoły i tam oczekuje na rodziców.
19.    W sytuacji powtarzających się spóźnień rodziców wychowawca świetlicy zawiadamia o tym fakcie dyrektora na piśmie, wyszczególniając: nazwisko rodzica, klasa, data spóźnienia, czas spóźnienia.


§ 6

ZAŁĄCZNIKI

1.    Formularz „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy”
2.    Procedury sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w świetlicy
3.    Formularz „Upomnienie dyrektora szkoły dotyczące powtarzającego się spóźniania rodziców w odbieraniu dziecka ze świetlicy po godzinie 17.15 ”.


§ 7

1.    Traci moc Regulamin Świetlicy opracowany i zatwierdzony z dnia 14.11.2013
2.    Regulamin wprowadzony jest w życie zarządzeniem nr  32/2015 z dnia z dnia 31.08.2015 r.







  Nauczyciele świetlicy szczególną uwagę zwracają na kształtowanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych. Troszczymy się o wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych zasad wynikających z regulaminu oraz kontraktu skonstruowanego wspólnie z uczniami na początku roku szkolnego. Dbamy o to by uczniowie rozwijali kompetencje związane z integracją i współpracą w grupie rówieśniczej. Staramy się aby w trakcie pobytu w świetlicy szkolnej, uczniowie mieli możliwość kształtowania postaw szacunku wobec praw jakie przynależą każdemu dziecku. Wiąże się z tym nauka umiejętności słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych. Ważne jest dla nas wdrażanie uczniów do utrzymywania porządku i odpowiedzialności za wspólne mienie szkoły.



Cele i zadania naszej świetlicy:

1.       Cele świetlicy:

a)      Zorganizowanie opieki  wychowawczej, pomoc w nauce.
b)      stworzenie odpowiednich warunków do nauki własnej, rekreacji,
c)       kształcenie właściwych postaw, zachowań  i współżycia w grupie,
d)      rozwijanie zainteresowań oraz zdolności,
e)      zachęcanie do twórczości plastycznej, konstrukcyjnej i muzycznej,
f)       udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
g)      organizacja właściwego i kulturalnego wypoczynku,
h)      współpraca i współdziałanie z nauczycielami, wolontariatem szkolnym, rodzicami, środowiskiem lokalnym.


2.       Zadania świetlicy:


a)      Organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,
b)      zaspokojenie podstawowych potrzeb dzieci, tj. bezpieczeństwa, akceptacji, radości,
c)       zapewnienie warunków sprzyjających zdrowiu i prawidłowemu wzrastaniu,
d)      organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
e)      odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
f)       stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,
g)      organizowanie warunków do odrabiania lekcji oraz kompetentnej pomocy w odrabianiu zadań domowych,
h)      upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higienicznych,  oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
i)       rozwijanie samodzielności i samorządności,
j)       udział w zajęciach wolontariuszy z gimnazjum,
k)      zapewnienie bezpieczeństwa podczas podejmowania różnorodnych form aktywności Zajęcia świetlicowe w roku szkolnym 2017/2018



Dokumentacja pracy świetlicy:


            - Roczny plan pracy świetlicy szkolnej
            - Miesięczny plan pracy świetlicy szkolnej
            - Tygodniowy plan pracy świetlicy szkolnej
            - Karty zgłoszeń uczniów do świetlicy szkolnej
            - Semestralne sprawozdania z działalności świetlicy szkolnej
            - Dziennik zajęć opiekuńczo-wychowawczych
            - Kronika świetlicy
            - Gazetka świetlicy



AKTUALNOŚCI
 
 
 
 
Wspomnienie Szkolnej Jesiennej Spartakiady


  W dniu 28.09.2018 r. odbyła się Szkolna Spartakiada Jesienna. Brali w niej udział wszyscy uczniowie klas I-III. Konkurencje były inspirowane jesienią oraz zwyczajne przyrządy zostały zastąpione darami jesieni. Na koniec imprezy został przygotowany pokaz z szarfami, gdzie później uczniowie pod opieką nauczycieli mogli sami spróbować wykonać proste elementy z nimi związane. Sport to zdrowie, ale przecież najważniejsze jest to, by dobrze się przy tym bawić..
 
Karolina Dąbrowa

1.
52958337_545036776017119_9170877610828234752_n.jpg
2.
53055755_261883214701676_6716565025370144768_n.jpg
3.
53165095_2320416408187149_2184275334289948672_n.jpg
4.
53174626_2090244461096602_1348478344915582976_n.jpg
5.
53192432_1302897909880180_5547305714277416960_n.jpg
6.
53246879_393057711489353_7387657217308098560_n.jpg
7.
53253924_1233032526862250_7819301615239692288_n.jpg
8.
53257553_625237957898212_1490311264679755776_n.jpg
9.
53308997_1274661639358410_6628016307398770688_n.jpg
10.
53413518_253663178915620_170082354189041664_n.jpg
11.
53535773_865451343846644_1444579483704098816_n.jpg
12.
53581865_308408943119706_6296442298116866048_n.jpg
13.
53603263_2271008683117576_4129321127631650816_n.jpg
14.
53803596_552128685273712_7107800610044379136_n.jpg
15.
53846712_258642821712762_8039721196591251456_n.jpg
16.
53847848_1973855626076225_862842896653484032_n.jpg
17.
53875467_341371680053335_2359413642375462912_n.jpg
18.
54268287_822426488097243_2920280738521677824_n.jpg
19.
54278357_390671098152333_1697592206065401856_n.jpg
20.
54372190_302234257107933_9004476906900291584_n.jpg

 
 
 
Czerwiec 2018

Bądź dzieckiem jak najdłużej
Jak dziecko baw się, śmiej
I kochaj tak jak dziecko
I serce dziecka zawsze miej!


Dla wszystkich naszych uczniów
z okazji Dnia Dziecka
składamy najpiękniejsze życzenia :)
 Nauczyciele 
 
Gazetka świetlicy maj - czerwiec 2018  >>>> klik <<<<
 
 
 
 
OBCHODY DNIA DZIECKA
 
 
 
 
Maj 2018
 
 
 Staff Leopold
Maj


Po złotej pogodzie 
Majowej i bzowej 
Powoli zapada 
Zmierzch także majowy. 

Obudził się wietrzyk 
Łagodny i miękki 
I brzozom podnosi 
Zielone sukienki. 

Przycicha swawolnie, 
Na trawę się kładzie 
I czeka na księżyc 
Zaplątany w sadzie. 
 
 
 EKO - ROWER 
 
 
W ramach Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa podjęliśmy się bardzo trudnego zadania.
Podczas zajęć świetlicowych robiliśmy rowery z zebranych wcześniej materiałów recyklingowych.
Zajęcia miały na celu promowanie ekologicznego trybu życia i utrwalenie zasad bezpieczeństwa
podczas poruszania się na drodze. 
 
1.
20180510_090259.jpg
2.
20180510_090346.jpg
3.
20180510_090410.jpg
4.
20180510_090426.jpg
5.
20180510_090442.jpg
 
 
 
 
 
 
 LATAWCE NA BŁĘKITNYM NIEBIE
 
  


Uczniowie świetlicy wzięli udział dnia 22.05 w warsztatach
plastyczno - technicznych"Latawce na błękitnym niebie". 
Była to wspaniała okazja, żeby dać wyraz swojej wyobraźni i kreatywności.
Gratulujemy nagrodzonym :) 
 
 
1.
20180613_115159.jpg
2.
34181915_10210410227085143_1602178532627185664_n.jpg
3.
34316513_10210410212124769_4035856510352359424_n.jpg
4.
34343711_10210410775378850_265173247950061568_n.jpg
5.
34371605_10210410775458852_8284771363118383104_n.jpg
6.
34384009_10210410208004666_6552316263266254848_n.jpg
7.
34385978_10210410711897263_2641339835465334784_n.jpg
8.
34396885_10210410256085868_7551378686277058560_n.jpg
9.
34397552_10210410215484853_2064708285197451264_n.jpg
10.
34398142_10210410712217271_3507391429171216384_n.jpg
11.
34441738_10210410774818836_7946220600370921472_n.jpg
12.
34481527_10210410214284823_365830165923627008_n.jpg
13.
34481989_10210410213324799_1916655363730440192_n.jpg

 
 
 Kwiecień 2018
 
 
 
KONKURS PLASTYCZNY "MOTYLE"
 
Otrzymaliśmy zaproszenie od SP nr 82 we Wrocławiu przy ul. Blacharskiej do udziału w konkursie plastycznym pt. "Motyle". Uczniowie z zapałem wzięli się do pracy, a ich dzieła zostały zgłoszone. Pozostaje tylko trzymać kciuki i
czekać na ogłoszenie wyników :)

1.
m1.jpg
2.
m3.jpg
3.
m4.jpg
4.
m5.jpg
5.
m6.jpg
6.
m7.jpg

 
 
 
 
 
 "PAPUGA, KOLIBER, TUKAN - PTAKI LASÓW
TROPIKALNYCH." WARSZTATY PLASTYCZNO - TECHNICZNE
 
Chętni uczniowie ze świetlicy wzięli udział w warsztatach plastycznych. Naszym tematem były ptaki lasów
tropikalnych - Papuga, Koliber i Tukan. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Była to wspaniała okazja, żeby dowiedzieć się czegoś nowego  i rozwinąć swoje zdolności plastyczne. Z dumą prezentujemy wspaniałe prace:


1.
t1.jpg
2.
t3.jpg
3.
t4.jpg
4.
t5.jpg
5.
t6.jpg
6.
t7.jpg
7.
t8.jpg
8.
t9.jpg


Marzec 2018

8 marca - Dzień Kobiet

"Marzec wyjął grosik srebrny,
Teraz będzie mu potrzebny.
Do kwiaciarni marzec pobiegł,
Kupić bukiet na Dzień Kobiet."

1.
233878-P2S9O9-506.jpg
2.
240491-P35MTO-249.jpg
3.
241133-P4EYQJ-286.jpg

Gazetka świetlicy marzec - kwiecień 2018  >>>> klik <<<<


A po lutym marzec spieszy, koniec zimy wszystkich cieszy.

To marcowi zima w głowie,
to wiosenne harce.
Chce być lutym, albo kwietniem,
byleby nie marcem!

Śniegiem prószy, a po śniegu
deszczem tnie ukośnie.
Czy to wiosna? Czy to zima?
Po prostu przedwiośnie.

Choć z dniem każdym coraz wcześniej
słoneczko rozbłyśnie,
choć z pod śniegu się wychyla
najpierwszy przebiśnieg,
marzec boczy się na wiosnę,
marzec już nie czeka i lodowa kra odpływa
po zbudzonych rzekach.


1.
241414-P34A4K-653.jpg
2.
snowdrop-96220_1920.jpg
3.
stockvault-snowdrop109570.jpg



Luty 2018

SZKOLNY KLUB BEZPIECZEŃSTWA

W roku szkolnym 2017/18 Szkolny Klub Bezpieczeństwa pod patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy to projekt przeznaczony dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w całej Polsce.
Celem Szkolnego Klubów Bezpieczeństwa (SKB) jest aktywne działanie na rzecz ekologii i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród lokalnej społeczności w szkole, jak i poza nią.
SKB to możliwość wykorzystania teoretycznej wiedzy z zakresu ekologii i wychowania komunikacyjnego w praktycznym działaniu! 

W ramach SKB uczniowie świtlicy mieli okazję spotkania z policjantem, który w ciekawy sposób opowiadał o bezpieczeństwie na drodze.

1.
28555113_1880359801994930_1517381521_o.jpg
2.
28579936_1880359858661591_1229427583_o.jpg
3.
28580559_1880359795328264_1967255803_o.jpg
4.
28580626_1880359811994929_1489202078_o.jpg
5.
28643206_1880359785328265_1035039723_o.jpg



Luty 2018

IDZIE LUTY, OKUJ BUTY.

Gdy mróz na dworze, uczniowie świetnie bawią się w świetlicy.
Zajęcia taneczne, gra w warcaby, bierki, Bystre Oczko, zajęcia plastyczne i wiele wiele innych.

"Miej czas na Pracę, to cena sukcesu.
Miej czas na Myślenie, to źródło potęgi.
Miej czas na Zabawę, to sekret młodości.
Miej czas na Czytanie, to podstawa wiedzy.
Miej czas na Modlitwę, to zmywa pył ziemi z powiek.
Miej czas na Przyjaciół, to źródło radości.
Miej czas na Miłość, to sakrament życia.
Miej czas na Marzenia, to wznosi Twoją duszę do gwiazd.
Miej czas na Śmiech, to pieśń pomagająca znosić trudy życia.
Miej czas na Planowanie, to sekret umożliwiający znalezienie czasu na dziewięć pierwszych punktów!"
– autor nieznany

1.
28548046_1880358525328391_57257239_o.jpg
2.
28548485_1880358565328387_420877910_o.jpg
3.
28554586_1880358501995060_1836392454_o.jpg
4.
28554997_1880358541995056_603804379_o.jpg
5.
28584593_1880358485328395_1056805409_o.jpg
6.
28640646_1880358515328392_288746267_o.jpg
7.
28641148_1880358461995064_683179165_o.jpg
8.
28642860_1880358488661728_2094526823_o.jpg



Luty 2018

WALENTYNKI

Dzień zakochanych obchodzony 14 lutego na cześć św.Walentego.

Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy.
Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostaje.
A. de Saint-Exupery

Szkoła została pięknie udekorowana serduszkami, uczniowie wymieniali sie walentynkami.

1.
28555163_1880360818661495_1785906212_o.jpg
2.
28693653_1880359771994933_140658992_o.jpg



Styczeń 2018

PROJEKT: „Z TECHNOLOGIĄ ZA PAN BRAT”
W dniach 8.01. – 12.01. 2018 odbył się projekt przeprowadzony przez nauczycieli świetlicy "Z technologią za pan brat".
Celem projektu było popularyzowanie bezpiecznego korzystania z internetu, nauka obsługi komputera, nauka posługiwania się programami i grami edukacyjnymi oraz popularyzacja zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku.
Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, projekt cieszył się dużą popularnością.

1.
28554546_1880360971994813_1601743577_o.jpg
2.
28554837_1880366791994231_1627250414_o.jpg
3.
28555202_1880361231994787_1649923352_o.jpg
4.
28584683_1880360998661477_1547472612_o.jpg
5.
28640864_1880360931994817_1164130823_o.jpg
6.
28643340_1880360898661487_731576563_o.jpg




Styczeń 2018

Wszystkim Uczniom i Rodzicom z okazji Nowego 2018 Roku życzymy pomyślności, sukcesów i spełnienia marzeń.

Życzymy Wam Nowego Roku 
pełnego optymizmu, radości, 
szczęścia i powodzenia.
Niech w nadchodzącym roku 2018 
spełnią się Wasze wszystkie marzenia!

Nauczycielki Świetlicy 

1.
2018.jpg
2.
20181.jpg



Grudzień 2017

Życzenia Świąteczne


Wszystkim Uczniom i Rodzicom życzymy spełnienia marzeń, pomyslności, zdrowia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Małą gwiazdkę przed świętami
Przyjmij proszę z życzeniami
Może spełni się marzenie
Białe Boże Narodzenie
Lub, gdy przyjdzie Ci ochota
Niech to będzie gwiazdka złota
Bo, gdy spada taka z nieba
Wtedy zawsze marzyć trzeba
No, a jeśli tak się zdarzy,
Że srebrzysta ci się marzy
Możesz także taką zdobyć
I choinkę nią ozdobić
Świąt radosnych,
przeżyć wzniosłych,
w zdrowiu, szczęściu i miłości.


1.
œwięta.jpg


Przegląd Piosenki Świetlicowej


Dnia 12.12.2017 roku odbył się Przegląd Piosenki Świetlicowej.

Zrealizowane zostały cele:

1. POPULARYZOWANIE DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH 
2. ROZWIJANIE KREATYWNOŚCI DZIECI
3. PROMOWANIE MŁODYCH TALENTÓW
4. ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ I DOZNAŃ ESTETYCZNYCH DZIECI

Wszystkim uczestnikom gratulujemy pięknych występów.:)


1.
IMG_4019.JPG
2.
IMG_4020.JPG
3.
IMG_4021.JPG
4.
IMG_4022.JPG
5.
IMG_4023.JPG
6.
IMG_4024.JPG
7.
IMG_4025.JPG
8.
IMG_4026.JPG
9.
IMG_4027.JPG
10.
IMG_4028.JPG
11.
IMG_4029.JPG
12.
IMG_4031.JPG
13.
IMG_4032.JPG
14.
IMG_4033.JPG
15.
IMG_4034.JPG
16.
IMG_4035.JPG
17.
IMG_4036.JPG




Wizyta św. Mikołaja

W dniu 6.12.2017 naszą Szkołę odwiedził św. Mikołaj. Uczniowie przygotowali laurki i występy artystyczne dla św. Mikołaja. Wszystkie grzeczne dzieci otrzymały prezenty :)


1.
1.jpg
2.
24956974_1793219054042339_1306589996_o.jpg
3.
24956999_1793218910709020_1165439908_o.jpg
4.
24957056_1793218854042359_310146629_o.jpg
5.
24957076_1793218754042369_754853032_o.jpg
6.
24993003_1793219207375657_515584521_o.jpg
7.
25035109_1793219130708998_71092690_o.jpg
8.
25075430_1793219100709001_1062623545_o.jpg
9.
25075684_1793219104042334_1031048285_o.jpg
10.
25086945_1793218760709035_450436388_o.jpg
11.
6884.jpg


Dekoracje świąteczne i kiermasz

W ramach „Fabryki Bombek” Uczniowie i Rodzice wykonali przepiękne ozdoby świateczne, które można nabyć w Holu Szkoły. Zachęcamy do zakupów.

Wszystkie sale i Szkoła jest pięknie przystrojona na Święta. Jesteśmy gotowi na nadejście Świąt Bożego Narodzenia.


1.
197596-OYOA6W-81.jpg
2.
24946395_1793218857375692_568096497_o.jpg
3.
24956663_1793218877375690_1893304645_o.jpg
4.
24992701_1793218874042357_1090135054_o.jpg
5.
24992949_1793218784042366_1226983269_o.jpg
6.
24992973_1793218804042364_500271070_o.jpg
7.
25035143_1793218834042361_1787703168_o.jpg
8.
25035339_1793218864042358_772068045_o.jpg
9.
25035366_1793218944042350_378823485_o.jpg
10.
25035507_1793219114042333_1271893345_o.jpg
11.
25086532_1793219020709009_1679377532_o.jpg
12.
25086959_1793219170708994_34060907_o.jpg
13.
6961.jpg
14.
768.jpg
15.
Santa05.jpg


Listopad 2017

Akacja charytatywna dla zwierząt ze schroniska „Świetlik zwierzakom”
W naszej szkole odbyła się zbiórka karmy, przysmaków, zabawek i kocy dla zwierząt ze schroniska.


1.
24197235_10209242557854142_1098578671_o.jpg
2.
24201207_10209242558174150_238637410_o.jpg
3.
24251337_10209242558654162_1714361261_o.jpg



Zajęcia w Świetlicy Szkolnej
W trakcie pobytu w świetlicy dzieci spędzają czas na wykonywaniu różnorodnych prac plastycznych, zajęciach komputerowych, na zabawach i konstruowaniu różnorodnych budowli z klocków :) oprócz tego tańczymy, gramy w gry planszowe oraz miło spędzamy czas na wspólnych rozmowach :)


1.
20171102_150119.jpg
2.
20171102_150439.jpg
3.
20171102_151307.jpg
4.
24197223_10209242558454157_76525570_o.jpg
5.
24197370_10209242558574160_801375630_o.jpg
6.
24197518_10209242559854192_1236049370_o.jpg
7.
24201213_10209242559174175_2117685186_o.jpg
8.
24209669_10209242558814166_833422791_o.jpg
9.
24209752_10209242558614161_1635191434_o.jpg
10.
24209804_10209242558734164_1092682259_o.jpg
11.
24251485_10209242558854167_2006132012_o.jpg
12.
24271243_10209242558534159_1742923597_o.jpg
13.
24898943_1793243027373275_544270445_n.jpg
14.
24989570_1793243020706609_1487779934_n.jpg
15.
24989686_1793243000706611_1148839889_n.jpg
16.
24992679_1793243040706607_366781818_o.jpg
17.
24993040_1793242994039945_830179206_o.jpg
18.
24993055_1793243010706610_1453581744_o.jpg



Rękodzieło i ceramika w świetlicy szkolnej

Uczniowie ze świetlicy szkolnej, jak co roku uczestniczyli w popołudniowych warsztatach z rękodzieła artystycznego. 
Przedsięwzięcie było realizowane w pięciu cyklicznych spotkaniach, które prowadzone były przez Fundacje Choreia    z Kryształowic.

Podczas zajęć uczniowie wykonywali wiele prac wykorzystaniem ciekawych i różnorodnych technik zdobniczych, które sprawiały, że wykonane prace były naprawdę przepiękne. Końcowym efektem twórczych spotkań były przepięknie zdobione serca, domki oraz bukiety na bazie drewnianych form a także szkliwione ceramiczne serca. Zrealizowany program umożliwił dzieciom spędzenie czasu w sposób twórczy i niezwykle rozwojowy, a także wpłynął na pobudzenie aktywności i twórczej wyobraźni. 


1.
24197323_10209242558774165_170428098_o.jpg
2.
24201290_10209242559774190_862808088_o.jpg
3.
24201406_10209242559614186_2104511853_o.jpg
4.
24251022_10209242557934144_922353012_o.jpg
5.
24251045_10209242558494158_732543478_o.jpg
6.
24259396_10209242558694163_888236651_o.jpg
7.
24259595_10209242559494183_802042879_o.jpg
8.
24259629_10209242557894143_1690328938_o.jpg




Październik 2017

Konkurs „Jesienny pejzaż wełną i materiałem malowany” 

W ramach jesiennego projektu edukacyjnego „Hej grzyby, grzyby przybywajcie do mej siedziby” , w środę 11 października w Sali B16 odbył się świetlicowy konkurs „Jesienny pejzaż wełną i materiałem malowany”. Uczniowie klas 1-3 przez półtorej godziny przygotowali indywidualnie prace, wykorzystując przyniesione wcześniej z domów wstążki, wełnę, papier kolorowy oraz kawałki materiałów. W tym czasie zrobionych zostało wiele ładnych jesiennych pejzaży. Nasze prace zdobią korytarz na pierwszym piętrze, znajdują się przed świetlicą szkolną. 
Oto wyniki konkursu:
1 miejsce: Zosia Stołycia kl. 2a
2 miejsce: Zosia Konofal kl. 3c
3 miejsce: Irenka Ulatowska kl. 3c
Wyróżnienie: Kalina Szelążek kl. 3c
Wyróżnienie: Gabrysia Andrzejczak kl. 3c
Uczniowie Ci otrzymali wspaniałe nagrody oraz dyplomy. 

1.
20171011_142930.jpg
2.
20171011_142936.jpg
3.
20171011_142942.jpg
4.
20171011_142948.jpg
5.
24891872_1793236017373976_2123432089_n.jpg
6.
24899193_1793235997373978_910861800_n.jpg
7.
24989312_1793236014040643_1286907717_n.jpg
8.
24992707_1793236010707310_637546107_o.jpg
9.
25035206_1793235984040646_668137724_o.jpg
10.
25086858_1793235974040647_1301663288_o.jpg

Popołudniowe warsztaty „Grzybowa rodzina” 

4.10.2017r. w naszej świetlicy odbyły się warsztaty „Grzybowa rodzina”. 
Szkicowaliśmy trzonki grzybów, przyklejaliśmy na nie sól i malowaliśmy je. Kapelusze grzybów zrobiliśmy z wyciętych kółek z różnego materiału, które zginaliśmy na pół, a potem
sklejaliśmy razem, aż wychodziło nam półkole. Później przyklejaliśmy je na duży
karton. Wszystkie grupy świetlicowe zrobiły łącznie pięć prac, które bardzo nam się podobały. Było bardzo miło, a zajęcia były bardzo ciekawe. 

Ula Pandel kl. 3c


1.
20171006_135029.jpg
2.
20171006_140605.jpg
3.
22425786_10208959769064599_1213764372_o.jpg
4.
24201024_10209242557814141_622883530_o.jpg
5.
24209804_10209242557774140_1904399565_o.jpg
6.
25035443_1793237220707189_1431303890_o.jpg




Gazetka świetlicy styczeń - luty 2018  >>>> klik <<<<

Gazetka świetlicy wrzesień - październik 2017  >>>> klik <<<<



Wrzesień 2017

Świetlicowa Jesienna Olimpiada Sportowa

W słoneczne piątkowe popołudnie (29 września 2017 roku) odbyła się Świetlicowa Jesienna Olimpiada Sportowa, w której wzięli udział uczniowie świetlicy. Zabawa została zorganizowana przez panie ze świetlicy: Jagodę Andrzejak, Magdalenę Łazorczyk-Szkudlarską, Grażynę Kwaśkiewicz, Kamilę Janochę oraz Martę Grzonkowską.

Igrzyska rozpoczęły się od przyrzeczenia sportowego wypowiedzianego przez zawodników. Uczniowie brali udział w jesiennych konkurencjach m.in.: „Przejście ze słoneczkiem”, „Rzuć ziemniakiem”, „Przenieś kasztan”, „Slalom z dynią” oraz „Liście w parasolce”. Świetlicowi sportowcy świetnie się bawili, rywalizowali z wielkim zapałem i uśmiechem oraz dopingowali swoje drużyny. Zawody wygrała drużyna „czerwonych liści”. Imprezę uświetnił wspólny taniec „Bomba” prowadzony przez p. Madzię. Na zakończenie odbyły się podchody, które misternie zaplanowała pani Grażynka. Wszyscy uczniowie zdobyli ukryte na zielonym boisku skarby.

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział!

Ze sportowym jesiennym pozdrowieniem,
Wychowawcy Świetlicy

 
1.
22095632_1724692727561639_871425673_o.jpg
2.
22117705_1724692340895011_1215680929_o.jpg
3.
22117795_1724692457561666_97697445_o.jpg
4.
22119429_1724692440895001_759586612_o.jpg
5.
22119891_1724693004228278_515470072_o.jpg
6.
22139885_1724690550895190_1967617916_o.jpg
7.
22171605_1724692390895006_367768999_o.jpg



Witamy w Nowym Roku Szkolnym 2017/2018

Serdecznie witamy w nowym roku szkolnym 2017/2018.Mrugnięcie
Niech ten rok będzie dla Was czasem wspaniałej zabawy i radości, niech będzie obfitował w ciekawe wydarzenia, a każdy spędzony dzień w Świetlicy spowoduje, że z chęcią będziecie chcieli tu wracać.
Wychowawcy Świetlicy Mrugnięcie

 
1.
children-group-back-to-school_1012-224.jpg













[/tab][tab ==2016/2017==]



Maj

Maj na dworze

Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej korzystają z każdej możliwej okazji, by spędzić czas na świeżym powietrzu. W tym roku pogoda nas nie rozpieszcza Płacz więc, gdy tylko zaświeci słońce spędzamy praktycznie cały dzień na placu zabaw lub zielonym boisku. W upalne dni zabieramy ze sobą koce, rozkładamy je w cieniu i rozmawiamy z naszymi uczniami lub po prostu się z nimi bawimy. Chłopcy namiętnie grają w piłkę nożną – nie przeszkadza im ani upał ani żadna inna pogoda. Może będą z nich kiedyś sławni piłkarze! Mrugnięcie

 
1.
20170511_155259.jpg
2.
20170511_155321.jpg
3.
20170511_155342.jpg
4.
20170511_155353.jpg
5.
20170607_143015.jpg
6.
20170607_143023.jpg
7.
20170607_143105.jpg
8.
20170607_143215.jpg
9.
20170607_143245.jpg
10.
20170607_143309.jpg
11.
20170607_143325.jpg
12.
20170607_143534.jpg
13.
20170607_143541.jpg
14.
20170607_143551.jpg
15.
20170607_143558.jpg
16.
20170607_143917.jpg




Kwiecień

Easter games

12 kwietnia o godzinie 14.40 wszystkie dzieci świetlicowe zostały zaproszone na gry i zabawy wielkanocne zorganizowane przez Panią Agnieszkę Nowaczyk - nauczycielkę języka angielskiego.

Zabawy miały miejsce na boisku tartanowym, gdzie odbyło się losowanie z 3 różnych worków jaj o 5 kolorach. Dziecko należało do takiej grupy jaki kolor wylosowało. Było pięć drużyn: pomarańczowa, żółta, czerwona zielona i niebieska. Nauczycielki świetlicy zostały poproszone o zapisywanie punktów swojej drużynie, po wcześniejszym odczytaniu regulaminu i zasad gier.

Uczniowie brali udział w trzech konkurencjach: bieg z naleśnikiem, bieg z jajkiem na łyżce i turlanie jajka. Zwyciężyła żółta drużyna – wszystkim jej uczestnikom jeszcze raz serdecznie gratulujemy .

Po zakończonych konkurencjach była niespodzianka: Easter Egg Hunt, czyli szukanie jajek czekoladowych ukrytych przez gimnazjalistów na dworze.

Dzieci z ogromną radością brały udział w przygotowanych konkurencjach.
Tym miłym akcentem powitaliśmy nadchodzące Święta Wielkanocne. Mrugnięcie

 
1.
20170412_145321.jpg
2.
20170412_145449.jpg
3.
20170412_145618.jpg
4.
20170412_145623.jpg
5.
20170412_145627.jpg
6.
20170412_145633.jpg
7.
20170412_145638.jpg
8.
20170412_145730.jpg
9.
20170412_145735.jpg
10.
20170412_145928.jpg
11.
20170412_145947.jpg
12.
20170412_145955.jpg
13.
20170412_150044.jpg
14.
20170412_150229.jpg
15.
20170412_150618.jpg
16.
20170412_150636.jpg
17.
20170412_150809.jpg
18.
20170412_150853.jpg
19.
20170412_151253.jpg
20.
20170412_151258.jpg
21.
20170412_151316.jpg
22.
20170412_151322.jpg





Szkolne rady na odpady czyli z ekologią na Ty


Początek kwietnia na świetlicy przywitaliśmy projektem ekologicznym. Uczniowie dzięki braniu udziału w różnorodnych  zajęciach tematycznych dowiedzieli się co należy robić, by dbać o środowisko, a także jak należy to robić.

Zajęcia były zróżnicowane z uwagi na różne grupy świetlicowe. Wraz z dziećmi tworzyłyśmy plakaty promujące dbanie o środowisko, wymyślaliśmy hasła o ochronie przyrody, oglądaliśmy filmy edukacyjne, a także stworzyliśmy „rodzinkę” ekoludków z przyniesionych i zgromadzonych wcześniej „śmieci”.

Dzieci w trakcie wszystkich zajęć były bardzo aktywne, chętnie dzieliły się posiadaną już wiedzą oraz uważnie słuchały nieznanych dotąd informacji. Z zapałem i starannością wykonywały plakaty informacyjne i wymyślały hasła. Podczas oglądania filmów słychać było komentarze uczniów. Uśmiech

W trakcie zajęć na których tworzyliśmy ekoludki dzieci miały mnóstwo zabawy, w tle było słychać muzykę, która również przyczyniła się do powstania miłej atmosfery. Wśród śmiechów i krzyków powstała całą rodzina Wystawić język:mama, tata, dziadek, dzieci, a także nawet dwa zwierzątka. Naszych nowych przyjaciół można podziwiać w galerii poniżej, a także przed świetlicą główną.


1.
17797201_10207712206636318_658042179_o.jpg
2.
17837497_10207712206436313_1539946817_o.jpg
3.
17838583_10207712207156331_423040061_o.jpg
4.
20170406_163804.jpg
5.
20170406_163824.jpg
6.
20170407_145943.jpg
7.
20170407_150036.jpg
8.
20170407_150125.jpg
9.
20170407_150136.jpg
10.
20170407_150208.jpg
11.
20170407_150430.jpg
12.
20170407_150537.jpg
13.
20170407_150613.jpg
14.
20170407_150730.jpg
15.
20170407_150834.jpg
16.
20170407_151533.jpg
17.
20170407_151546.jpg
18.
20170407_151747.jpg
19.
20170407_152550.jpg
20.
20170407_152618.jpg
21.
20170407_153240.jpg
22.
20170407_153322.jpg
23.
20170407_153525.jpg
24.
20170407_154750.jpg
25.
20170407_155113.jpg
26.
20170407_155124.jpg
27.
20170407_155146.jpg
28.
20170407_155159.jpg
29.
20170407_155234.jpg
30.
20170407_155249.jpg
31.
20170407_155524.jpg
32.
20170407_162117.jpg




Konkurs na Palmę Wielkanocną


Świetlica szkolna była organizatorem konkursu plastyczno – technicznego dla uczniów klas I-VI na palmę wielkanocną, którego podsumowanie i ocena prac odbyła się 03.04.2017r.
Technika wykonania prac była dowolna, palma musiała być jedynie przestrzenna o dowolnej wielkości. Uczniowie przynosili do świetlicy przepiękne palmy, widać, że w ich wykonanie włożyli wiele wysiłku. Pomysły był przemyślane, a palmy starannie wykonane.

Wszystkie wykonane palmy zostały przekazane na szkolny kiermasz wielkanocny organizowany przez Stowarzyszenie „Akacja”.

Oto zwycięzcy:

1 miejsce: Julia Nowosad, kl. 1A
2 miejsce: Filip Dębkowski, kl. 1A; Michał Giurg, kl. 1A
3 miejsce: Irenka Ulatowska, kl. 2C

Wyróżnienia:

Laura Lahzuisi, kl. 1A
Antosia Guz, kl. 2A
Czarek Portka, kl. 2A
Dominika Hadrysiak, kl. 1A
Pola Bojakowska, kl. 2D
Jiah Lee, kl. 2B

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!! Śmiech


1.
20170404_163922.jpg
2.
20170405_162541.jpg
3.
20170405_162551.jpg
4.
20170405_162600.jpg
5.
20170405_162609.jpg




Warsztaty Popołudniowe "Pisanki Kraszanki"



Dnia 3 kwietnia w godz. 16.00-18.00 w naszej szkole po raz kolejny odbyły się popołudniowe warsztaty pn. „Pisanki Kraszanki”. Organizatorami imprezy była  świetlica szkolna wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Twórczych „Akacja.  Warsztaty przeznaczone były dla uczniów z klas podstawowych oraz gimnazjum.

Celem warsztatów przedświątecznych było wykonanie pisanek, zajączków i kurczaczków, a także stroików wielkanocnych. Dyrekcja, dzieci, rodzice oraz nauczyciele wykonali powyższe ozdoby świąteczne przy użyciu m.in. materiału filcowego, z którego powstawały piękne pisanki. Wstążki, naturalny susz, materiały dekoracyjne o tematyce wielkanocnej, piórka i wiele wiele innych dostępnych materiałów służyły do zdobienia stroików. Jajka styropianowe zdobione był przy użyciu cekinów, kolorowych wstążek, a także sztucznych kwiatów na drucikach. Kurczaczki i zajączki był przeznaczone dla najmłodszych uczestników warsztatów, jednak ich popularność była tak duża, że wykonywali je nawet dorośli Śmiech

W czasie trwania warsztatów można było odczuć świąteczną atmosferę, wszyscy zaangażowali się w wykonanie dekoracji świątecznych, a dzieci rozwijały swoją artystyczna twórczość. Całą akcję wspomagali wolontariusze z gimnazjum.

Wszystkie powstałe ozdoby wielkanocne  można zakupić na głównym holu szkoły, w specjalnie przygotowanym do tego miejscu.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i tak wielkie zaangażowanie się w nasze coroczne warsztaty Mrugnięcie



1.
20170403_160431.jpg
2.
20170403_160507.jpg
3.
20170403_160534.jpg
4.
20170403_160613.jpg
5.
20170403_160812.jpg
6.
20170404_163851.jpg
7.
DSC06115.JPG
8.
DSC06116.JPG
9.
DSC06118.JPG
10.
DSC06119.JPG
11.
DSC06120.JPG
12.
DSC06122.JPG
13.
DSC06123.JPG
14.
DSC06124.JPG
15.
DSC06125.JPG
16.
DSC06126.JPG
17.
DSC06128.JPG
18.
DSC06129.JPG
19.
DSC06130.JPG
20.
DSC06131.JPG
21.
DSC06132.JPG
22.
DSC06133.JPG




Marzec


Dni otwarte


Tradycją naszej szkoły są Dni Otwarte, gdzie w szkole prezentowane są różnorodne zajęcia tematyczne, zmagania sportowe, a także występy. W tym roku odbyły się one 23 marca.

Świetlica, jak co roku,  również wzięła udział w tym wydarzeniu, prezentując swoje mocne strony. Przed główną świetlicą znajdował się punkt informacyjny, w którym przyszli

i obecni rodzice mogli uzyskać informacje o jej funkcjonowaniu, a także obejrzeć działalność świetlicy na prezentacji multimedialnej i w kronice.

W sali  głównej, na pierwszym piętrze, odbywały się zajęcia plastyczno – techniczne pt. „Wielkanocne inspiracje”. Nasi podopieczni, a także niektórzy rodzice z chęcią wykonywali wielkanocne kurczaczki i jajeczka na patyczkach, zdobiąc je cekinami, piórkami, naklejkami i wieloma innymi dostępnymi materiałami plastycznymi. Inni z kolei tworzyli piękne wielkanocne zajączki z papierowych talerzyków, waty, kolorowych kartek papieru. Trzeba przyznać, że i tym razem nasi uczniowie nas nie zawiedli i pokazali, że są bardzo kreatywni. Powstałe prace były naprawdę piękne i pomysłowe. Część z nich została zabrana przez dzieci do domu, a reszta znajduje się w głównej świetlicy na wystawie tymczasowej.

Dzieci, rodzice i nauczyciele świetlicy kreatywnie i miło spędzili czas.


1.
17453396_1355629181182434_844212280_o.jpg
2.
17474367_1355629171182435_1732828980_o.jpg
3.
17474411_1355629207849098_905600899_o.jpg
4.
17500492_1355629264515759_643414128_o.jpg
5.
20170323_162403.jpg
6.
20170323_163127.jpg
7.
20170323_163145.jpg
8.
20170323_163819.jpg
9.
20170323_164028.jpg
10.
20170323_164046.jpg
11.
20170323_164255.jpg
12.
20170323_164302.jpg
13.
20170323_164401.jpg
14.
20170323_165210.jpg
15.
20170323_165509.jpg
16.
20170323_165523.jpg
17.
20170323_165831.jpg
18.
20170323_170224.jpg
19.
20170323_170232.jpg
20.
20170323_170259.jpg
21.
20170323_171129.jpg
22.
20170323_171437.jpg
23.
20170323_171702.jpg
24.
20170323_172436.jpg
25.
20170323_172507.jpg
26.
20170323_173209.jpg
27.
20170323_173224.jpg


 
Świetlica szkolna jako przestrzeń dla edukacji, rozwoju i zabawy

Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej spędzają czas uczestnicząc w zorganizowanych zabawach tematycznych, relaksacyjnych, a także na zabawach, które przynoszą radość i integrują grupę.

Bardzo często uczniowie mają możliwość potańczyć z programem „Just Dance”, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem, pośpiewać (karaoke) lub po prostu posłuchać relaksacyjnej muzyki podczas zajęć.

Wszystkie prace zdobiące salę świetlicową, tablice dekoracyjne oraz zastawki na szkolnych korytarzach są z chęcią wykonywane przez uczniów podczas ich pobytu w świetlicy.

Uczniowie podczas pobytu w świetlicy mają również do dyspozycji czas wolny podczas którego bawią się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Część dzieci bawi się klockami, grami planszowymi lub zabawkami dostępnymi w świetlicy, inne rysują lub bawią się klockami lego przyniesionymi z domu.


1.
16990346_10207418038642302_976947437_o.jpg
2.
17016431_10207418043162415_1805263992_o.jpg
3.
17036231_10207418038922309_172659528_o.jpg
4.
17036623_10207418038402296_1857474135_o.jpg
5.
17092974_10207418041082363_616637002_o.jpg
6.
17093048_10207418037802281_1940069727_o.jpg
7.
20161208_130620.jpg
8.
20161222_133043.jpg
9.
20170113_133848.jpg
10.
20170113_134205.jpg
11.
20170113_134319.jpg
12.
20170113_163834.jpg
13.
20170113_163846.jpg
14.
20170123_122505.jpg
15.
20170123_122522.jpg
16.
20170123_122751.jpg
17.
20170123_122834.jpg
18.
20170123_162132.jpg
19.
20170124_110957.jpg
20.
20170125_143757.jpg
21.
20170310_132919.jpg
22.
20170310_133831.jpg


 
 Szydełkowanie


W każdy piątek w godzinach 14:45-16:45 w sali B18 odbywają się zajęcia z szydełkowania, w których biorą udział wszyscy chętni uczniowie. Na szydełku z wełenki można zrobić dosłownie wszystko. Na zajęciach można było obserwować jak powstają misie, kuleczki, serwetki, szale, kominy, a nawet sukienki! 

Szydełkowanie uczy dzieci cierpliwości, wytrwałości, sprawność rąk i paluszków, wycisza, relaksuje.

W czasie zajęć świetlicowych dzieci uczą się podstaw szydełkowania, tj, łańcuszek, słupek, półsłupek. Ciekawą propozycją dla dzieci jest sztuka AMIGURAMI - japońska sztuka szydełkowania wypychanych zabawek. Najczęściej są to zwierzęta, postaci z anime czy gier. Maskotka powinna mieć nieproporcjonalnie dużą głowę wobec tułowia, duże oczy i małe kończyny.

Dzieci licznie uczęszczają na powyższe zajęcia, z radością i zapałem szydełkują, przy okazji integrując się ze sobą i poznając coraz to nowe techniki stosowane podczas zajęć.

Zapraszamy do galerii, w której można zobaczyć dzieci w trakcie szydełkowania, a także powstałe już prace Uśmiech


1.
20161125_160148.jpg
2.
20161125_160151.jpg
3.
20161125_160202.jpg
4.
20161125_160228.jpg
5.
20170310_151616.jpg
6.
20170310_151625.jpg
7.
20170310_151756.jpg
8.
20170310_151820.jpg
9.
20170310_151830.jpg
10.
20170310_152053.jpg



 Luty

Projekt edukacyjny "Stop Cyberprzemocy"


Nauczyciele świetlicy szkolnej postanowili uświadomić uczniów uczęszczających do szkolnej świetlicy o zjawisku Cyberprzemocy. Dzieci często podejmują działania uznawane za cyberprzemoc, nie mając tego świadomości. Tymczasem specyfika mediów elektronicznych sprawia, że intensywność krzywdy doznawanej przez ofiary cyberprzemocy, ich poczucie zagrożenia, przekracza możliwości poradzenia sobie z taką sytuacją, nawet jeśli pozornie jest ona błaha,  a to może prowadzić już do prawdziwej tragedii.

W trakcie realizacji projektu, na bieżąco dostosowywane były metody oraz zakres materiału/informacji przekazywany dzieciom. Uczniowie dowiedzieli się m.in. co to jest „Cyberprzemoc”, jak należy zachowywać się w Sieci, jakie są skutki i konsekwencje cyberprzemocy.

Podsumowaniem projektu było wykonanie Kodeksu Bezpiecznych Zachowań w Sieci, plakatów informacyjnych oraz hasła „Nie obrażaj w Sieci Ludzi bo to złość powszechną budzi”. Powstałe prace można oglądać przed wejściem do głównej świetlicy.


1.
20170302_141038.jpg
2.
20170302_141103.jpg
3.
20170302_154851.jpg
4.
20170302_154907.jpg
5.
20170302_154918.jpg
6.
20170303_151046.jpg
7.
20170303_154836.jpg



Warsztaty popołudniowe "Karnawał"


07.02.2017r. w godzinach 14:30 – 16:00 odbyły się warsztaty popołudniowe podczas których klasa 2a i 2b wykonywały maski karnawałowe. Warsztaty były prowadzone przy współpracy wychowawcy klasy 2a – Pani Agnieszki Przybylskiej oraz wychowawcy świetlicy klas 2a i 2b – Pani Karoliny Lisek – Marcisz. Gościnnie dołączyła do nas również Pani Kamila Janocha, której uczniowie również wykonali kilka masek.

Powstałe maski zdobiły salę gimnastyczną podczas zabawy karnawałowej, która odbyła się 10.02.2017r. Dzieci z wielką starannością i zaangażowaniem wykonywały maski przy użyciu brokatu, kolorowych pasków, naklejek, flamastrów, farb i wielu innych dostępnych materiałów plastycznych.

Podczas warsztatów dzieci ćwiczyły umiejętność pracy w grupie, dzielenia się, a także pójścia na kompromis. W trakcie wykonywania masek w tle było słychać karnawałowe piosenki, które przyczyniły się do radosnej atmosfery, która panowała w sali.

Zapraszamy do obejrzenia galerii poniżej.


1.
20170207_145140.jpg
2.
20170207_145155.jpg
3.
20170207_145222.jpg
4.
20170207_145709.jpg
5.
20170207_145717.jpg
6.
20170207_150753.jpg
7.
20170207_151847.jpg
8.
20170207_151903.jpg
9.
20170207_152302.jpg
10.
20170207_152314.jpg
11.
20170207_152441.jpg
12.
20170207_154323.jpg
13.
20170207_162318.jpg
14.
20170207_162326.jpg
15.
20170207_162354.jpg


Styczeń


Akcja charytatywna "Pomóżmy zwierzakom"

Drodzy Darczyńcy!!!!

Cieszymy się, że razem z nami zmieniasz świat na lepsze pomagając „słabszym istotom” czyli zwierzętom, których los często uzależniony jest od naszych działań.

Już stało się tradycją, że nauczyciele świetlicy szkolnej co roku ogłaszają i organizują akcję charytatywną na rzecz zwierząt. W tym roku pomagaliśmy porzuconym zwierzętom, które przebywają obecnie w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami we Wrocławiu.

Dary, które zostały przez Was, drodzy Darczyńcy, przyniesione bardzo ucieszyły zarówno pracowników schroniska jak i zwierzęta. Zebrane rzeczy m.in. karma sucha i mokra, ręczniki, koce, zabawki, legowiska i wiele wiele innych sprawią, że zwierzęta poczują się kochane.

Przedsięwzięcie wspierała cała społeczność szkolna. Dary były przynoszone przez uczniów z klas I-III, IV-VI, a także gimnazjum. Po raz kolejny nasi uczniowie pokazali, że mają wielkie serca.

Głównym celem akcji była zbiórka potrzebnych rzeczy dla zwierząt, uczenie wrażliwości dzieci na potrzeby innych „słabszych istot” czyli zwierząt, które bez naszej pomocy często nie mają szans na godne życie, a także włączenie rodziców w życie i działania szkoły.
Zebrane rzeczy zostały przewiezione do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami 10.02.2017r. W zamian otrzymaliśmy podziękowanie dla Dyrekcji, Uczniów,  Rodziców oraz Nauczycieli.

Jeszcze raz dziękujemyUśmiech

1.
20170110_161436.jpg
2.
20170206_162335.jpg
3.
20170210_160907.jpg
4.
20170210_214630.jpg
5.
20170210_214746.jpg


Konkurs pn. „Mój pomysł na maskę karnawałową”


12.01.2017 roku w szkolnej świetlicy w godzinach 15:00 – 16:30 został przeprowadzony konkurs na maskę karnawałową. Uczniowie biorący w nim udział z ogromnym zaangażowaniem wykonywali swoje pomysły na maski. Technika oraz kształt masek były dowolne, dlatego tez powstały piękne, różnorodne oraz kolorowe maski karnawałowe.

Maski można podziwiać na wystawie, która znajduje się przed świetlicą główną.

Po przeprowadzonym konkursie przed nauczycielami świetlicy pojawiło się najtrudniejsze zadanie -  ocena i wybór masek. Po burzliwych naradach udało się wyłonić zwycięzców oraz osoby wyróżnione. Oto one:


I miejsce  Maja Cisek kl. 2d
II miejsce Tymon Korpecki kl. 2d
III miejsce Ola Ponczyńska kl. 3d

Wyróżnienia:
Filip Dębkowski kl. 1a
Nicole Pomorska kl. 2a


1.
20170110_105857.jpg
2.
20170112_145417.jpg
3.
20170112_145423.jpg
4.
20170112_145505.jpg
5.
20170112_145521.jpg
6.
20170112_145525.jpg
7.
20170112_145535.jpg
8.
20170112_145550.jpg
9.
20170112_145558.jpg
10.
20170112_150838.jpg
11.
20170112_150851.jpg
12.
20170112_150909.jpg
13.
20170112_153030.jpg
14.
20170112_153214.jpg
15.
20170116_163539.jpg


Twórcze podboje klockowe klasy 2a i 2b


  Dzieci z klas: 2a i 2b uczęszczające do świetlicy szkolnej postanowiły pokazać co można zbudować z klocków. Do ambitnego działania przystąpili zarówno chłopcy jak i dziewczynki. Okazało się, że z klocków można zrobić dosłownie wszystko Mrugnięcie Jedne co może nas ograniczyć, to własna wyobraźnia. Dzieci jednak wyobraźnie mają ogromną, dlatego też dla nich nie istniały żadne ograniczenia. Z różnego rodzaju klocków powstawały: roboty, wieże, pająki, samoloty, domki, apartamenty z ogrodem dla pluszaków, statki, okręty podwodne, pojazdy wszelkiego rodzaju,  pieski, piramidy, a nawet całe stacje kosmiczne oraz wiele wiele innych interesujących rzeczy.

  Oprócz zaangażowania jakie towarzyszyło dzieciom podczas konstruowania i budowania, można było dostrzec ogromną radość, która była wynikiem zakończenia konstrukcji, a tym samym ich własnym sukcesem Mrugnięcie Uczniowie z dumą prezentowali swoje prace podczas robienia zdjęć oraz umieszczali je na jednodniowej wystawie w świetlicy.

  Dzięki takim zabawom uczniowie ćwiczyli umiejętność: pracy w grupie, pójścia na kompromis, a także ćwiczyli swą cierpliwość i uczyli się znosić swoje niepowodzenia, gdy ich pomysł na budowę okazał się niewykonalny lub trzeba było go zmodyfikować.

Teraz z radością mogą podziwiać swoje prace na stronie naszej świetlicy, w galerii poniżej Uśmiech.


1.
20161123_142215.jpg
2.
20161123_142840.jpg
3.
20161123_144401.jpg
4.
20161123_150154.jpg
5.
20161123_150945.jpg
6.
20161124_145150.jpg
7.
20161130_135529.jpg
8.
20161202_132255.jpg
9.
20161202_132548.jpg
10.
20161202_134917.jpg
11.
20161202_141633.jpg
12.
20161216_132947.jpg
13.
20161216_133113.jpg
14.
20161216_135011.jpg
15.
20170105_122648.jpg
16.
20170116_132736.jpg
17.
20170117_144607.jpg
18.
20170118_151306.jpg
19.
20170118_153447.jpg
20.
20170118_163853.jpg
21.
20170118_163931.jpg
22.
20170119_130803.jpg
23.
20170120_153334.jpg


Grudzień


Szlachetna Paczka

Drodzy Darczyńcy!!!

Cieszymy się, że razem z nami zmieniasz świat na lepsze!

  Miłość wyrażana jest poprzez miłość na drugiego człowieka. Darczyńcy SZLACHETNEJ PACZKI dodatkowo okazują ją w prezencie, który trafia prosto w serca rodziny. Sami wiemy, jak się czujemy, gdy ktoś pomaga spełnić nasze marzenia. Zwłaszcza kiedy wydają się nierealne.
  Cieszymy się, że jesteś częścią tej radości, którą przeżywała obdarowana rodzina podczas dostarczania paczki.
  Rodzina, którą obdarowaliśmy z całego serca dziękuje za przygotowaną paczkę. Z pewnością pomoże ona rodzinie stanąć na nogi w obecnej, trudnej sytuacji. Paczka – prezent dla rodziny, był piękny i wzruszający, Pani Tamara z rodziną była szczęśliwa, zaskoczona i bardzo wdzięczna. Dzieci ogromnie cieszyły się z zabawek.

Serdecznie dziękujemy!!!!!

1.
20170113_110002.jpg
2.
DSC_0022_1.JPG
3.
DSC_0024_1.JPG
4.
DSC_0025_1.JPG
5.
PART_1481539827577.jpg


Świąteczne warsztaty plastyczno - techniczne


   W okresie przedświątecznym tj. 5,6 i 8 grudnia 2016r. po raz kolejny uczniowie ze świetlicy szkolnej w Bielanach Wrocławskich mieli okazję uczestniczyć w trzydniowych warsztatach przeprowadzonych przez fundację Choreia z Kryształowic, na których rozwijali swoje umiejętności artystyczne z rękodzieła świątecznego i ceramiki.

  Były to zajęcia plastyczno-techniczne o tematyce bożonarodzeniowej oraz zajęcia z ceramiki artystycznej. W pierwszym dniu uczniowie poznali ciekawą technikę zdobienia tj. decoupage, dzięki której przyozdobili drewniane choinki, kolejny dzień, był okazją do nauczenia się, w jaki sposób można przyozdobić szklane bombki przy użyciu cekinów, perełek, brokatu, itp. Natomiast warsztaty z ceramiki były ostatnimi zajęciami, na których dzieciaki mogły wykonać półprzestrzenią pracę (miseczkę/ talerzyk).

  Uczestnicy kreatywnych zajęć byli zachwyceni efektami końcowymi, gdyż wykonane przez nich prace były naprawdę imponujące. Celem warsztatów było pozalekcyjne spotkania dzieci, w których miały możliwość spędzania czasu w sposób twórczy i niezwykle rozwojowy, rozwijały swoje zainteresowania i umiejętności manualne.

Za organizację świątecznych warsztatów uczniowie bardzo dziękują pani Dyrektor, której działania przyczyniły się w realizację tych zajęć.

1.
DSC_0003_4[1].JPG
2.
DSC_0008_2[1].JPG
3.
DSC_0009_1[1].JPG
4.
DSC_0010_1[1].JPG



Popołudniowe spotkanie pt. "Baw się razem ze Świętym Mikołajem"

6 grudnia świetlica szkolna miała zaszczyt gościć prawdziwego Świętego Mikołaja Uśmiech O godzinie 14:30 wszyscy uczniowie przebywający w szkolnej świetlicy zostali zaprowadzeni przez swoich opiekunów na II piętro szkoły, gdzie odbywało się spotkanie z naszym wyjątkowym gościem.

Ów spotkanie adresowane było dla uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej i zostało przygotowane przez wychowawców świetlicy. Celami imprezy było: wprowadzenie dzieci w świąteczny nastrój związany ze Świętym Mikołajem, wspólna zabawa, kształtowanie postawy współdziałania i odpowiedzialności za efekt wspólnej pracy oraz poszerzenie wiedzy o tradycjach i zwyczajach mikołajkowych na świecie.

     Podczas imprezy dzieci mogły się poczuć jak mali pomocnicy św. Mikołaja.  Pierwszym zadaniem było wywołanie Mikołaja poprzez zaśpiewanie piosenki „Święta to czas niespodzianek” oraz wołanie Mikołaja w formie wierszyka. Na spotkaniu nie zabrakło również części edukacyjnej w postaci przygotowanej prezentacji multimedialnej  pt. „Mikołaj na świecie”. Nasz gość opowiadał o tym, jak wygląda dzień 6 grudnia w różnych krajach na świecie, dzieci w ogromnym zaciekawieniem i w skupieniu słuchały i oglądały prezentowane zdjęcia.

 W trakcie zabaw ruchowych do których wliczała się opowieść ruchowa oraz taniec „macarena” dzieci z wielkim zaangażowaniem naśladowały ruchy Mikołaja, świetnie się przy tym bawiąc. Zajęcia plastyczno – techniczne realizowane były poprzez wykonanie jak najdłuższego kolorowego łańcucha choinkowego i bombek oraz stworzenie wyjątkowej brody, którą następnie należało przykleić do przygotowanej i zawieszonej na zastawce twarzy. W trakcie imprezy w tle było słychać świąteczne piosenki, które wprowadzały uczestników w świąteczny nastrój.

Dzieci miały okazję podziękować Mikołajowi za przybycie śpiewając mu głośno „Sto lat” z okazji jego imienin. Spotkanie zakończyło się pożegnalną fotografią ze św. Mikołajem oraz słodkim upominkiem dla każdego ucznia.

 Wszystkie prace wykonane przez dzieci zostały zaprezentowane
i stanowią dekorację na  szkolnym korytarzu, przy wejściu głównym do szkoły.

Z niecierpliwością oczekujemy kolejnego spotkania ze Świętym MikołajemUśmiech Miejmy nadzieję, że dzieci będą grzeczne i Mikołaj zgodzi się znów u nas zawitać Mrugnięcie

1.
DSC02416.JPG
2.
DSC02418.JPG
3.
DSC02420.JPG
4.
DSC02423.JPG
5.
DSC02426.JPG
6.
DSC02429.JPG
7.
DSC02431.JPG
8.
DSC02432.JPG
9.
DSC02433.JPG
10.
DSC02435.JPG
11.
DSC02436.JPG
12.
DSC02437.JPG
13.
DSC02439.JPG
14.
DSC02451.JPG
15.
DSC02452.JPG
16.
DSC02453.JPG
17.
DSC02455.JPG
18.
DSC02456.JPG
19.
DSC02459.JPG
20.
DSC02460.JPG
21.
DSC02462.JPG
22.
DSC02467.JPG
23.
DSC02469.JPG
24.
DSC02470.JPG
25.
DSC02471.JPG
26.
DSC02472.JPG
27.
DSC02474.JPG
28.
DSC02476.JPG
29.
DSC02479.JPG
30.
DSC02480.JPG
31.
DSC02482.JPG
32.
DSC02486.JPG
33.
DSC02490.JPG
34.
DSC02492.JPG
35.
DSC02496.JPG
36.
DSC02497.JPG
37.
DSC02499.JPG
38.
DSC02501.JPG
39.
DSC02502.JPG
40.
DSC02510.JPG
41.
DSC02511.JPG


Fabryka Bombek

Stało się już tradycją, że świetlica szkolna wraz ze Stowarzyszeniem „Akacja” zapraszają uczniów wraz z opiekunami na popołudniowe warsztaty „Fabryka Bombek”. Zgodnie z tradycją, również w tym roku, dokładnie 1 grudnia w godz. 15:00 – 17:00, uczniowie klas II – VI wraz z rodzicami mieli okazję tworzyć piękne bombki, choinki oraz stroiki świąteczne.

Przez dwie godziny dzieci, ich bliscy, dyrekcja oraz nauczyciele mieli okazję zaprojektować swoją wyjątkową świąteczną ozdobę przy użyciu zakupionych wcześniej różnorodnych materiałów ( m.in. bombek i choinek ze styropianu, naturalnych stroików, choinkowych gałęzi, wstążek, brokatu, różnorodnych cekinów, guzików, suszonych pomarańczy, cynamonu, kolorowych materiałów w różnych kształtach, mchu, różnorodnych suszów td.).

Wszystkie zgromadzone osoby z przyjemnością, zaangażowaniem, starannością  oraz precyzją wykonywały wymyślone przez siebie ozdoby.  Dzięki temu powstały zachwycające kolorowe bombki, piękne i lśniące choinki, a także pachnące nadchodzącymi świętami stroiki.

Wykonane ozdoby zostały przeznaczone na kiermasz zorganizowany przez Stowarzyszenie „Akacja”.

1.
20161201_154840.jpg
2.
20161201_154852.jpg
3.
20161201_155057.jpg
4.
20161201_155108.jpg
5.
DSC02208.JPG
6.
DSC02209.JPG
7.
DSC02210.JPG
8.
DSC02211.JPG
9.
DSC02213.JPG
10.
DSC02215.JPG
11.
DSC02216.JPG
12.
DSC02217.JPG
13.
DSC02218.JPG
14.
DSC02219.JPG
15.
DSC02220.JPG
16.
DSC02223.JPG
17.
DSC02224.JPG
18.
DSC02229.JPG
19.
DSC02230.JPG
20.
DSC02231.JPG
21.
DSC02232.JPG
22.
DSC02233.JPG
23.
DSC02235.JPG
24.
DSC02240.JPG
25.
DSC02244.JPG
26.
DSC02245.JPG
27.
DSC02246.JPG
28.
DSC02247.JPG
29.
DSC02251.JPG
30.
DSC02254.JPG
31.
DSC02256.JPG
32.
DSC02257.JPG
33.
DSC02258.JPG
34.
DSC02267.JPG
35.
DSC02268.JPG



Listopad

Popołudniowe warsztaty "Jeż w ogrodzie"

10 listopada, w Dzień Jeża, uczniowie ze świetlicy uczestniczyli w popołudniowych warsztatach plastyczno – technicznych pn. „Jeż w ogrodzie”. Celem warsztatów było m.in. twórcze wykorzystanie naturalnych surowców (darów jesieni), rozwijanie kreatywnego myślenia i uwrażliwienie na sztukę.

Zadaniem dzieci było zaprojektować na kartonowej podkładce jeża z masy solnej, liści, szyszek, igieł sosny, jarzębiny i innych darów jesieni oraz ozdobić podłoże według własnego pomysłu. Podczas warsztatów uczniowie mogli wsłuchać się w muzykę przeplecioną z odgłosami natury, która miała na nich relaksujący wpływ. Wszyscy uczestnicy byli pochłonięci pracą i każdy chciał, by to właśnie jego jeż był najładniejszy. Według nas wszystkie jeże są śliczne i dopracowane.

1.
20161110_145346.jpg
2.
20161110_145408.jpg
3.
20161110_145429.jpg
4.
20161110_145437.jpg
5.
20161110_145449.jpg
6.
20161110_145605.jpg
7.
20161110_145653 - kopia.jpg
8.
20161110_145653.jpg
9.
20161110_145703.jpg
10.
20161110_145708.jpg
11.
20161110_145716.jpg
12.
20161110_145725.jpg
13.
20161110_145735.jpg
14.
20161116_154444.jpg
15.
20161116_154527.jpg
16.
20161116_154536.jpg

 

Październik


W świecie klocków - kreatywne budowanie

W szkolnej świetlicy największym zainteresowaniem, wśród chłopców i nie tylko, cieszą się klocki. Nie ważne czy są one drewniane, plastikowe czy też konstrukcyjne - sześcienne. Dzieci potrafią stworzyć z nich: postacie, budowle, pojazdy, roboty i wiele innych ciekawych i niesamowitych rzeczy. Na przestrzeni około dwóch miesięcy tj, października i listopada w szkolnej świetlicy były organizowane atrakcyjne zajęcia z użyciem ów klocków. Podczas zajęć dzieci doskonaliły umiejętność pracy w grupie, ćwiczyły cierpliwość, a także doskonaliły umiejętności manualne, a przede wszystkim świetnie się przy tym bawiły Uśmiech. Efekty ich działań można podziwiać w galerii poniżej.

1.
20160927_131051 - Kopia.jpg
2.
20160927_133007.jpg
3.
20160927_140827.jpg
4.
20160927_142449.jpg
5.
20160929_131901.jpg
6.
20160929_135840.jpg
7.
20160930_141054.jpg
8.
20160930_141346.jpg
9.
20161011_142009.jpg
10.
20161011_152208.jpg
11.
20161013_122727.jpg
12.
20161104_122430.jpg
13.
20161104_131256.jpg
14.
20161104_134546.jpg
15.
20161108_131429.jpg





Wyniki konkursu na "Najpiękniejsze jesienne drzewo"

W październiku nasza świetlica była organizatorem między świetlicowego konkursu plastyczno – technicznego pt. „Najpiękniejsze jesienne drzewo”. Technika i format pracy były dowolne. Dzieci z chęcią zgłosiły się do udziału w konkursie. Dokładnie 13 października o godzinie 15:00 uczniowie przystąpili do wykonywania swych drzew. Robiły to z wielkim zaangażowaniemi dokładnością. W tle słychać było odgłosy natury, śpiew ptakówi szum drzew co przyczyniło się do relaksacyjnej atmosfery panującej w Sali. Dzięki temu dzieci mogły pracować w skupieniu.

Prace dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej w SP w Wysokiej zostały do nas dostarczone kilka dni później.

Po długich i burzliwych naradach jury wyłoniło zwycięzców oraz osoby wyróżnione, oto one:

I miejsce Matylda Dymowska kl. 3b
II miejsce Maja Korletjanu kl. 3b
III miejsce Jiah Lee kl. 2b

Wyróżnienia:

Zosia Skwarlińska kl. 1b – SP Wysoka
Bianka Trzcińska kl. 2b

1.
20161013_162226.jpg
2.
20161013_162229.jpg
3.
20161013_162259.jpg
4.
20161013_162307.jpg
5.
20161013_162358.jpg
6.
20161013_162528.jpg
7.
20161103_161824.jpg
8.
20161104_113001.jpg




Wrzesień

W szkolnej świetlicy, tak samo jak w kalendarzu, nadeszła jesień co widać po pracach wykonywanych przez dzieci. Oprócz jesiennych drzew wykonywanych najróżniejszymi technikami można u nas podziwiać również grzybowy krajobraz, a także zwariowane niebieskie koty :)

1.
20160926_164340.jpg
2.
20160926_164351.jpg
3.
20160926_164409.jpg
4.
20160926_164503.jpg




[/tab][tab ==2015/2016==]


Rok szkolny 2015/2016

Wrzesień

Sportowe zmagania

      Tegoroczny wrzesień charakteryzował się piękną pogodą za oknem, w związku z tym nauczyciele świetlicy wraz z uczniami często wychodzili na świeże powietrze. Pod koniec września Pani Jagoda Andrzejak i Magdalena Kacyna zorganizowały na dużym boisku szkolnym turniej świetlicowy "Sportowe zmagania  dla dzieci z klas I b i I c. Konkurencje, jakie zostały przygotowane to: rzut woreczkami do celu, skoki przez hopki z przekładaniem piłek, zbieranie obręczy, turlanie piłki głową. Dzieci radośnie przystępowały do zabaw, chętnie brali w nich udział. Najlepiej w poszczególnych konkurencjach poradzili sobie uczniowie:

Rzut do celu z woreczkami:

        Urszula Pandel kl. Ic  - 2 celne rzuty
        Kalina Ostrowska kl. Ib - 2 celne rzuty
        Krzysztof Kandybowicz kl. Ib - 2 celne rzuty
        Iwo Gajewski kl. Ic - 2 celne rzuty
        Filip Głowicki kl. Ib - 2 celne rzuty

Skoki przez hopki z przekładaniem piłek:

        1 miejsce: Filip Głowicki kl. Ib - 46,62 sek.
        2 miejsce: Kalina Ostrowska kl. Ib - 47,78 sek.
        3.miejsce: Marysia Chabzda kl. Ic - 48,71 sek.

Zbieranie obręczy:
 

    1 miejsce: Iwo Gajewski kl. Ic - 14,48 sek.
    2 miejsce: Marysia Chabzda kl. Ic - 17,34 sek.
    3 miejsce: Hania Bandurowska kl. Ic - 17,61 sek.


Turlanie piłki głową:

    1 miejsce: Maciek Maszka kl. Ib - 12,76 sek.
    2 miejsce: Filip Głowicki kl. Ib - 15,45 sek.
    3 miejsce: Kalina Ostrowska kl. Ib - 16,00 sek.


     Po zakończeniu zabaw sportowych, nadszedł czas na drugą atrakcję - tworzenie ekologicznego pojazdu. Dzieci z radością budowały ekologiczne pojazdy z różnorodnych materiałów ekologicznych: płyt CD, plastikowych butelek, opakowań po jajkach, makulatury, tektury. Powstałe prace zostały umieszczone w naszej świetlicy:)


1.
turniej_beznapisu.jpg



Listopad


Projekt "Najpiękniejsze bajki świata"

     W dniach 09.11-26.11.15r. przeprowadzaliśmy bajkowy projekt edukacyjny. Impreza została przygotowana dla uczniów klas 2 przez nauczycieli świetlicy. Projekt realizowany był przez: słuchanie bajek, opowieści czytanych lub opowiadanych przez osobę dorosłą,  rozmowę na temat głównych wątków baśni, bajki, pojawiających się bohaterów i ich postępowania, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, pokonywania przeszkód, wyrażanie emocji, przeżyć poprzez twórczość plastyczną (rysowanie, malowanie, wycinanie, wydzieranie, lepienie, łączenie różnych technik), wykonanie prostych kukiełek, pacynek, inscenizowanie wybranych fragmentów bajki, baśni, zabawy z dramą, próby ekspresji wrażeń poprzez ruch, taniec, muzykę, wykonanie ilustracji do baśni własnej lub ulubionej, aktywny udział w opowieściach ruchowych ilustrowanych muzyką, wspólne układanie bajki, wykonanie zakładek, zabawy tematyczne związane z przeczytanym tekstem, mini zgaduj-zgadulę, tworzenie własnych tekstów baśni i bajek, przygotowanie inscenizacji kukiełkowej dla kolegów, organizowanie zajęć plastycznych i technicznych, współpracę z biblioteką, zastosowanie materiałów audiowizualnych postrzeganych przez dzieci jako atrakcyjniejsze i nowocześniejsze, organizację „Teleturnieju bajkowego” dla uczniów z klas 2.

1.
20151123_154519m.jpg
2.
20151202_105143m.jpg
3.
WP_20151117_07_29_35_m.jpg
4.
WP_20151117_07_29_47_m.jpg




Bajkowy teleturniej-podsumowanie projektu

  27 listopada podsumowaliśmy  trzytygodniowy projekt bajkowy – „Bajkowym teleturniejem, w którym wzięły udział uczniowie klas 2 wraz rodzicami. Każda klasa miała swoich reprezentantów. Turniej zaczęliśmy od zaśpiewania piosenki „Podróż do krainy bajek”. ”. Uczniom  zostały przygotowane różnorodne konkurencje, m.in.: „Bajkowe zagadki”, „Multimedialne baśniowe puzzle”, „Magiczny kuferek”, „Bajkowa postać”. Dzieci z wielkim zaangażowaniem brały udział w zabawie. Rywalizacja była bardzo zacięta, każda klasa chciała zdobyć jak najwięcej punktów. W czasie trwania teleturnieju, wcześniej wyznaczeni przedstawiciele klas, w salach obok tworzyli wylosowane wcześniej postaci bajkowe z różnorodnych materiałów plastycznych. Pozostali uczniowie, biorący udział w teleturnieju mieli za zadanie odgadnąć jaką postacią bajkową jest ich kolega/koleżanka z klasy. Okazało się, że wszyscy uczniowie znają bardzo dobrze baśnie, bajki, zdecydowaliśmy więc, iż wygrały wszystkie dzieci, za co zostały nagrodzone medalami oraz słodkościami.


1.
DSC04193m.jpg
2.
DSC04201m.jpg
3.
DSC04218m.jpg
4.
DSC04271m.jpg
5.
DSC04276m.jpg




Akcja charytatywna dla zwierząt „Happy Animals”, współpraca ze Samorządem Uczniowskim SP

   Już stało się tradycją, że nauczyciele świetlicy szkolnej co roku ogłaszają i nadzorują  akcję charytatywną na rzecz zwierząt. Tym razem postanowiliśmy wesprzeć fundację dla zwierząt „Happy Animals” mieszczącą się w Bielanach Wr.  Przyjmowaliśmy od rodziców i uczniów dary w postaci karmy dla zwierząt, kocy, poduszek, misek, itp.
   Dary przynosili do świetlicy szkolnej uczniowie klas I-III,   IV – VI oraz gimnazjaliści. Po raz kolejny nasi uczniowie pokazali, że mają wielkie serca.
   Głównym celem akcji była zbiórka potrzebnych rzeczy dla zwierząt, uczenie dzieci wrażliwości na potrzeby innych ,, słabszych istot’’ czyli zwierząt, które bez naszej pomocy często nie mają szans na godne życie.
  Zebrane rzeczy zostały przewiezione do fundacji przez panią Jadwigę Andrzejak nauczycielkę świetlicy. W zamian otrzymaliśmy podziękowanie na uczniów i rodziców oraz nauczycieli organizujących akcję.


1.
1m.jpg
2.
2m.jpg




Grudzień


Konkurs na nazwę gazetki świetlicy

Uwaga uczniowie klas 1-3!

    Ogłaszamy konkurs na nazwę naszej gazetki. Wszystkie pomysły prosimy zgłaszać do świetlicy szkolnej do 18 grudnia.


1.
g_szk.gif
2.
swietlica_szkolna.jpg




Misja Choinka

    Projekt był adresowany dla uczniów klas I – VI Szkoły Podstawowej, uczęszczających do świetlicy szkolnej i został przygotowany  przez wychowawców świetlicy. Realizowany był poprzez: rozmowy z uczniami na temat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, uczniowie chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami, opowiadając o tradycjach i zwyczajach panujących w ich rodzinnych domach. W tym miejscu nastąpiła integracja wiedzy szkolnej z wiedzą pozaszkolną. Świąteczne pogadanki były wspierane poprzez ilustracje, zdjęcia, filmy. Po każdorazowym zapoznaniu się z ww. materiałem, następowała analiza, oraz odwoływanie się do doświadczeń i przeżyć osobistych uczniów z uwzględnieniem poglądów innych osób, co pozwoliło na kształtowanie się postawy życzliwości i zrozumienia w społeczności uczniowskiej.
 Uczniowie zostali wprowadzeni w magiczny okres przedświątecznego oczekiwania poprzez zaangażowanie ich w wykonywanie świątecznych ozdób do dekoracji choinki, korytarzy, oraz sal świetlicowych. Uczniowie mieli okazję wyrazić swoje emocje poprzez zaangażowanie się w twórczość plastyczno – techniczną, co też z chęcią czynili. Uczniowie mogli zaprezentować swoje prace w grupie, przez co wzmacniała się ich samoocena i motywacja do dalszego działania.
    W ramach projektu poprzez grupowe zajęcia, a niekiedy indywidualną pracę ucznia,  zostały  wykonane różnorodne ozdoby świąteczne np.: bombki, łańcuchy, aniołki, bałwanki, dzwonki, gwiazdy, choinki oraz śnieżynki. Wszystkie ozdoby wykonane przez dzieci zostały zaprezentowane i ozdabiaj sale świetlicowe oraz stanowią dekorację na  szkolnych korytarzach. Dzieci łączyły proces nauczania z doświadczeniem i aktywnym uczestnictwem w zajęciach.
    "Misja choinka" cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród dzieci. Warto realizować podobne projekty w następnych latach, gdyż dzięki takim działaniom, mamy szansę przybliżyć dzieciom atmosferę nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, by już w szkole dzieci mogły cieszyć się i przeżywać radość poprzez angażowanie się w przygotowywanie świątecznych dekoracji.



1.
20151217_153916m.jpg
2.
20151217_153937m.jpg
3.
20151217_154005m.jpg
4.
20151222_071014m.jpg
5.
20151222_071019m.jpg




Akcja charytatywna Szlachetna Paczka 2015/2016

         SZLACHETNA PACZKA to krakowska akcja społeczna organizowana przez Stowarzyszenie WIOSNA, polegająca na pomocy konkretnym rodzinom, potrzebującym wsparcia. Z pomocą wolontariuszy wybraliśmy siedmioosobową, której postanowiliśmy pomóc ( Pani Renata, jej mąż - pan Krzysztof oraz ich pięcioro dzieci: Basia - 10 l., Celina - 8 l, Rozalia - 6 l., Florian - 4 l., i Jerzy - 2 l. Do 10 grudnia w świetlicy szkolnej zbieraliśmy dary w postaci:odzieży, środków czystości, żywności trwałej, pomocy szkolnych oraz specjalnych upominków (książek, zabawki autko, golarki elektrycznej). Uczniowie klas gimnazjum zebrali pieniądze potrzebne na zakup pralki.Rzeczy przekazaliśmy 12 grudnia "Naszej" rodzinie. Zarówno rodzice jak  i dzieci nie kryli radości i wzruszenia z otrzymanych darów, których było bardzo dużo. Pani Renata w podzięce upiekła dla Nas ciasto, a dziewczynki przedstawiły program artystyczny. Widać było, że dzieci z zaangażowaniem, przejęciem i radością pokazywały nam swój talent muzyczny, sceniczny. Wróżymy im wiele sukcesów na tle artystycznym:)
    Rodzina serdecznie dziękuje wszystkim za okazane jej wsparcie, a My z niecierpliwością czekamy na kolejną, 16-stą już edycję Szlachetnej Paczki, która odbędzie się za rok.


1.
20151212_092928m.jpg
2.
20151212_103828m.jpg
3.
20151212_103852m.jpg
4.
mms_img_376107017m.jpg




Fabryka bombek
 
  Jak co roku, świetlica szkolna wraz ze Stowarzyszeniem „Akacja” zaprosili uczniów (tym razem klas 2 i 3) i rodziców na popołudniowe warsztaty „Fabryka bombek”, które odbyły się 07.12.15r. w godz. 16.30-18.30. Przez dwie godziny dzieci, ich bliscy, dyrekcja oraz nauczyciele mieli okazję zaprojektować i wykonać przez siebie bombkę z zakupionych wcześniej różnorodnych materiałów ( m.in. bombek ze styropianu, naturalnych stroików, choinkowych gałęzi, makaronów, pestek dyni, kaszy, wstążek, brokatu, płatków kosmetycznych, koralików, cekinów, plastikowych łyżek, suszonych pomarańczy, cynamonu itd.), dzięki którym mogły powstać nietuzinkowe choinkowe ozdoby. Wszyscy mieli wielką frajdę tworząc własną bombkę czy stroik. Z radością, zaangażowaniem i ogromną precyzją powstawały piękne ozdoby świąteczne.
Wykonane bombki zostały przeznaczone na kiermasz zorganizowany przez Stowarzyszenie „Akacja”.


1.
DSC04635m.jpg
2.
DSC04669m.jpg
3.
DSC04702m.jpg
4.
am.jpg




STYCZEŃ


Młodzi projektanci mody- zimowe kreacje

  W dniu 21.01.2016 r. odbyły się popołudniowe warsztaty „Młodzi projektanci mody- zimowe kreacje”. Dzieci przed przystąpieniem do prac obejrzały multimedialną prezentację, aby zaczerpnąć inspiracji przed przystąpieniem do projektowania zimowego ubranka. Warsztaty miały na celu pobudzić kreatywność i twórcze myślenie, a także utrwalić prawidłowy sposób ubierania się zimą. Przy projektowaniu, uczniowie korzystali m.in. z drewnianej łyżki, tkanin, dzianin, papieru kolorowego. Dzieci miały mnóstwo radości z projektowania i wymyślania strojów.

1.
20160121_151431.jpg
2.
20160121_151600.jpg
3.
20160121_153752.jpg
4.
20160121_162408.jpg
5.
20160218_165548.jpg



Karnawał w świetlicy

      W styczniu w naszej świetlicy zauważyć można było akcenty karnawałowe. Dzieci z chęcią zabrały się do dekorowania naszych sal. Powstały piękne balony, które zawiesiliśmy na oknach oraz maski karnawałowe zdobiące ściany.

1.
20160115_100627.jpg
2.
20160115_100640.jpg
3.
20160115_100717.jpg
4.
20160115_122531.jpg



LUTY


Moje ferie zimowe
 
    Od 1 do 14 lutego uczniowie naszej szkoły mieli ferie zimowe. Dla dzieci (choć nie tylko) był to okres odpoczynku od zajęć lekcyjnych. Każde z nich spędziło wolny czas inaczej: jedni wyjechali w góry na narty, innym rodzice zorganizowali czas w domu, u babci, u koleżanki, a jeszcze inni skorzystali z oferty miasta (zabawy, wystawy). Po powrocie do szkoły dzieci w świetlicy z ożywieniem opowiadały co robiły w czasie ferii, a swoje przeżycia zaprezentowały podczas zajęć multimedialnych.

1.
20160216_145537.jpg
2.
20160216_145556.jpg
3.
20160216_145843.jpg
4.
20160216_145930.jpg
5.
20160216_145947.jpg



MARZEC


Konkurs na nazwę gazetki świetlicy

        Świetlica szkolna ciągle się rozwija, dowodem na to jest prowadzona od niedawna gazetka, gdzie można znaleźć informacje o projektach, imprezach, turniejach czy zajęciach proponowanych przez nauczycieli świetlicy. Każdy artykuł poparty jest zdjęciami dzieci  lub ich prac.  W pierwszym numerze gazetki został ogłoszony konkurs na jej nazwę. Spośród wielu zgłoszeń, nauczyciele świetlicy wybrali tylko jedną propozycję, co nie było wcale łatwe.Po burzliwej dyskusji przyjęliśmy nazwę: „Świetliczek”. Autorką nowo wybranego tytułu okazała się  Maja Laszczyńska z klasy 1e. Dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie i udział w konkursie, a Maja za swój pomysł została nagrodzona.

1.
20160215_141155.jpg
2.
20160331_124632.jpg
3.
20160331_124719.jpg



Pisanki Kraszanki

     Dnia 9 marca 2016 r. w godz. 16.00-18.00 w naszej szkole po raz kolejny odbyły się popołudniowe warsztaty: „Pisanki Kraszanki”. Organizatorami były  świetlica szkolna wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Twórczych „Akacja, a zajęcia przeznaczone były dla uczniów klas III-V. Celem warsztatów przedświątecznych było wykonanie pisanek, wianków i koszyczków wielkanocnych. Dyrekcja, dzieci, rodzice oraz nauczyciele wykonali powyższe ozdoby świąteczne przy pomocy materiały filcowego, wstążek, jajek styropianowych, cekinów, sznurka, suszonych liści, trawy. W czasie trwania warsztatów można było odczuć świąteczną atmosferę, wszyscy zaangażowali się w wykonanie dekoracji świątecznych, a dzieci rozwijały swoją artystyczna twórczość. Całą akcję wspomagali wolontariusze z gimnazjum.
Wszystkie ozdoby możliwe było nabyć na głównym holu szkoły. Dziękujemy wszystkim za przybycie i tak wielkie zaangażowanie się w nasze coroczne warsztaty.

1.
DSC06076.jpg
2.
DSC06112.jpg
3.
DSC06119.jpg
4.
DSC06133.jpg
5.
DSC06136.jpg
6.
DSC06162.jpg
7.
DSC06354.jpg
8.
DSC06355.jpg



Dni Otwarte

        Tradycją naszej szkoły są Dni Otwarte, gdzie w szkole prezentowane są różnorodne zajęcia, lekcje, zmagania sportowe. W tym roku odbyły się one 15 marca i nosiły tytuł „Przegląd Twórczości Dziecięcej”. Świetlica również wzięła udział w tym wydarzeniu, prezentując swoje mocne strony. W sali  głównej, na pierwszym piętrze, odbywały się zajęcia: „Wielkanocne rękodzieło - twórcze wykorzystanie dłoni z zastosowaniem masy solnej” oraz równolegle: „Wiosenna ramka dynią zdobiona”. Nasi podopieczni wraz z rodzicami chętnie lepili jajeczka wielkanocne z kolorowej masy solnej oraz zdobili dynią i cekinami przygotowane ramki. Przed świetlicą znajdował się punkt informacyjny, gdzie można było uzyskać informacje o jej funkcjonowaniu, wystawy prac zrobionych przez nasze dzieci  oraz zaopatrzyć się w gazetkę świetlicową. Dzieci, rodzice i nauczyciele świetlicy kreatywnie i miło spędzili czas tworząc piękne prace.

1.
20160315_164437.jpg
2.
20160315_164504.jpg
3.
20160315_164547.jpg
4.
20160315_164555.jpg
5.
20160315_171221.jpg
6.
20160315_171247.jpg
7.
20160315_171826.jpg
8.
20160315_172840.jpg
9.
20160315_172854.jpg
10.
20160315_172945.jpg


KWIECIEŃ

Projekt edukacyjny „Mały Ekolog

    Kwiecień w świetlicy był miesiącem stojącym pod znakiem ekologii. Przez trzy tygodnie (4.04-22.04.2016) nauczyciele świetlicy realizowali projekt edukacyjny „Mały Ekolog”. Głównymi celami przedsięwzięcia było zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów, wytworzenie poczucia odpowiedzialności za środowisko oraz kształtowanie właściwych nawyków ekologicznych.
    Nasz projekt realizowaliśmy poprzez wprowadzenie w zagadnienia związane z ekologią- pogadanki, czytanie opowiadań o tematyce ekologicznej, puszczanie filmów informacyjnych, wykonanie mini ogródka z odpadów wtórnych, zabawy tematyczne związane z naturą, tworzenie haseł oraz  ilustracji propagujących zachowania proekologiczne, wykonanie plakatów propagujących segregację śmieci itd.


1.
20160418_105423.jpg
2.
20160418_105429.jpg
3.
20160418_105449.jpg


• Ekoludek

W trakcie trwania projektu ekologicznego, zorganizowaliśmy warsztaty popołudniowe dla klas 1. i 2. „Ekoludek”. Dzieci miały okazję zaprojektować z odpadów wtórnych (butelek plastikowych, sznurków, papieru itd.) własnego Ekoludka.  Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, dzieci z zaangażowaniem i radością tworzyły swoje ludki.


1.
20160420_151311.jpg
2.
20160420_151537.jpg
3.
20160420_151626.jpg
4.
20160420_151728.jpg
5.
20160420_152017.jpg
6.
20160420_152125.jpg
7.
20160420_152653.jpg
8.
20160420_153201.jpg


• Wiosenna mozaika z zakrętek

Całość projektu zamknęła popołudniowa impreza dla dzieci klas 1. i ich rodziców „Wiosenna mozaika z zakrętek” (22.04.2016). Kilka dni wcześniej przy pomocy farb plakatowych stworzyliśmy wielki wiosenny plakat, na którym namalowane były kwiaty, motylki itd. Dzieci miały za zadanie odwzorować wiosenny obraz poprzez naklejanie zakrętek w odpowiednim kolorze. W tle można było usłyszeć dziecięce przeboje muzyczne, a uczniowie z zapartym tchem przystąpili do pracy


1.
20160422_141759.jpg
2.
20160422_142040.jpg
3.
20160422_142102.jpg
4.
20160422_142244.jpg
5.
20160422_142252.jpg
6.
20160422_152638.jpg



Oto rezultat naszych warsztatów:

1.
20160422_163645.jpg
2.
20160426_064300.jpg




MAJ

Projekt edukacyjny: „Jak jadasz takie zdrowie posiadasz”

    Majowy projekt edukacyjny nosił hasło: „Jak jadasz takie zdrowie posiadasz i miał na celu: zwiększenie świadomości prozdrowotnej uczniów, kształtowanie właściwych nawyków i postaw zdrowotnych, propagowanie zdrowej żywności i sportu, wyrażanie swoich emocji w formie słownej, ruchowej, plastycznej. Dzięki prowadzonym zajęciom dzieci poznały piramidę żywienia, zaktywizowały się do ruchu poprzez codzienną gimnastykę i zabawy muzyczno-ruchowe, np. „Zmiana miejsc”, „Tańcz tak jak ja” itd., a na podstawie opowiadania „Kapryśna Kasia” poznały zdrowe nawyki żywieniowe. W trakcie projektu powstało wiele prac plastycznych, plakatów informacyjnych czy duża piramida żywieniowa.




Majówka na wesoło pod hasłem- „jak jadasz takie zdrowie posiadasz”


    W dniu finałowym projektu nauczyciele świetlicy zorganizowali popołudniowe warsztaty dla dzieci Majówka na wesoło pod hasłem- „Jak jadasz takie zdrowie posiadasz”. Na początku poprowadziliśmy z dziećmi krótką gimnastykę ogólnorozwojową przy muzyce, następnie dzieci naśladowały moje ruchy do piosenek” „Słoneczko” i „Głowa, ramiona, kolana, pięty”. W trakcie zabaw ruchowych dzieci ożywiły się i z radością przystąpiły do kolejnego zadania jakim było robienie sałatki owocowej przy wcześniej przygotowanych stolikach. Po jej wykonaniu wszyscy ze smakiem ją zjedli.




CZERWIEC

Maraton Zainteresowań

    W sobotę 04.06.2016 r. odbyła się na trawiastym boisku naszej szkoły długo oczekiwana impreza- Dzień Dziecka. W trakcie jej trwania świetlica szkolna zorganizowała „Maraton zainteresowań”. Był to moment, w którym dzieci po wcześniejszych wielu przygotowaniach i próbach w świetlicy i domach prezentują swoje zainteresowania. W tym roku były to m.in. judo, akrobatyka, śpiew, taniec, znajomość państw i flag świata. Uczniowie poprzez zabawę pokazali publiczności swoje niezwykłe zdolności na scenie.


1.
DSC08982m.jpg
2.
DSC08990m.jpg
3.
DSC08996m.jpg
4.
DSC09003m.jpg
5.
DSC09015m.jpg
6.
DSC09021m.jpg



Projekt edukacyjny "Mały ratownik to ja- uczymy się ratować"

    W czerwcu zorganizowany został kolejny projekt edukacyjny, tym razem: „Mały ratownik to ja- uczymy się ratować” Poprzez pogadanki, ćwiczenia praktyczne w obecności ratownika medycznego, oglądanie filmów edukacyjnych, scenki dramy czy zajęcia plastyczne, dzieci poznały zasady pierwszej pomocy, zachowania się w czasie urazów, np. krwotoku, umiejętność wzywania pogotowia ratunkowego czy straży pożarnej oraz będą wiedzieć jak bezpiecznie spędzić wakacje
.


1.
mms_img-1886985833.jpg
2.
mms_img1912929244.jpg
3.
mms_img2008452675.jpg
4.
mms_img889649789.jpg









[/tab]{/jgtabber}
Zmieniony ( 18.11.2019. )
 
« poprzedni artykuł
Header Pic
left unten right unten
© 2020 Zespół Szkolno Przedszkolny im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.