Ecke links Ecke rechts
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart arrow O szkole arrow Świetlica arrow Świetlica szkolna Header Pic
Header Pic
Start
O szkole
Zainteresowania i uzdolnienia
Kalendarz 2019/2020
Dyrektor informuje
Rekrutacja 2020/2021
Wywiadówki
Dzwonki
Kontakt
Szukaj
Linki
Innowacje pedagogiczne
Rada Rodziców
Przetargi

Świetlica szkolna PDF Drukuj Email
Wpisał: E.Głowińska   
18.11.2019.

 

 


swietlica
piekek_mwrdak.gif
szkolna

 

 

Świetlica w fabryce u Mikołaja

   6 grudnia cały świat robi się biało-czerwony. Nie chodzi o uczczenie Polski – te kolory oznaczają wówczas, że po świecie krąży święty Mikołaj, by grzecznym dzieciom wręczyć prezenty, a niegrzecznym rózgę. W naszej szkole również nie sposób było nie zauważyć jego obecności. W czasie lekcji słychać było rozbrzmiewający dźwięk dzwonka świętego Mikołaja.
  W świetlicy szkolnej także nie zabrakło akcentów mikołajkowych. Dzieci pod opieką wychowawców „zwiedzały” fabrykę Mikołaja, wykonując różne zadania – to przygotowując prezenty, to pomagając elfim pomocnikom Mikołaja nabrać kolorów, a nawet śpiewając kolędy. Dzięki temu nie tylko w świetlicy, ale w całej szkole, zaczyna być odczuwalne to, o czym śpiewa Ania Szarmach: „Coraz bliżej święta”!
  


Rafał Chabowski

1.
121.jpg
2.
122.jpg
3.
123.jpg
4.
124.jpg
5.
125.jpg
6.
126.jpg
7.
127.jpg
8.
128.jpg
9.
129.jpg
10.
130.jpg

 


Moje serce to jest muzyk!

   W pierwszych dniach listopada w świetlicy naszej szkoły zrobiło się jakby nieco głośniej, szumniej… Nie, to nie dlatego, że dzieci stały się bardziej rozkrzyczane czy zaczęły bardziej przeszkadzać – wręcz przeciwnie. Dzieci były zachęcane do tego hałasu! Bo to nie był byle jaki hałas – to było spotkanie z muzyką! W ramach projektu „Odkrywamy pasje muzyczne” odbył się szereg spotkań z dziećmi, w czasie których dzieci mogły odkryć, że muzyka to nie tylko w radiu czy w internecie, ale również w przyrodzie można ją usłyszeć. Poza tym dzieci zapoznawały się bardzo praktycznie z pojęciem rytmu, miały okazję przetestować swoje możliwości gry na różnych instrumentach – od najprostszych dzwonków po ukulele i gitarę, ale także w śpiewie i tańcu! Dzieci z zainteresowaniem eksplorowały świat muzyki, który pokazał się im z zupełnie innej strony. Miejmy nadzieję, że wśród naszych dzieci niedługo rozbłyśnie niejeden wspaniały talent muzyczny!

Rafał Chabowski

1.
121.jpg
2.
122.jpg
3.
123.jpg
4.
124.jpg
5.
125.jpg
6.
126.jpg
7.
127.jpg
8.
128.jpg
9.
129.jpg
10.
130.jpg
11.
131.jpg

 


 

 

 


Gazetki powstałe w latach 2017/2020

2019:  listopad/grudzień     >>>>> pobierz <<<<<
2019:  wrzesień/październik     >>>>> pobierz <<<<<
2018:  maj/czerwiec     >>>>> pobierz <<<<<
2018:  marzec/kwiecień
    >>>>> pobierz <<<<<
2018:  styczeń/luty     >>>>> pobierz <<<<<
2017:  wrzesień/październik
    >>>>> pobierz <<<<<


Regulamin Świetlicy Szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wr.
Podstawa prawna: Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wr.

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE

 
1.     Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. W szkole działają dwie odrębne świetlice:
a) świetlica dla oddziałów przedszkolnych, która pracuje w systemie nieferyjnym
b) świetlica ogólna
2.     Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz kształtowanie pozytywnych postaw i relacji społecznych.
3.     Do podstawowych zadań świetlicy należy:
a.      zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych,
b.      pomoc w nauce i odrabianiu zadań,
c.      organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
d.     organizowanie czasu wolnego uczniów poprzez organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz dostarczenie dzieciom rozrywki i relaksu,
e.      kształtowanie zachowań akceptowanych społecznie
f.       integracja uczniów,
g.     współpraca z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły.
4. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:
a.      dzienniki zajęć,
b.       karty zgłoszeń dzieci,
c.      Plan Pracy Świetlicy będący częścią rocznego Planu pracy szkoły
d.    sprawozdania z działalności świetlicy,
e.    kronika świetlicy szkolnej
                  f.    strona internetowa, promująca działania świetlicy.
      g.   harmonogram pracy grup świetlicowych
      h.   godziny pracy wychowawców świetlicy
5.     Opiekę uczniom zapisanym do świetlicy zapewniają:
•    wychowawcy świetlicy
•    nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły w ramach godzin wynikających z art.42 Karty Nauczyciela.
•    inni nauczyciele skierowani przez dyrektora szkoły w ramach przydziału obowiązków
6. Liczbę w/w pracowników ustala i zatwierdza w planie organizacyjnym szkoły Organ Prowadzący Szkołę. Dyrektor szkoły zatwierdza harmonogram pracy grup świetlicowych i godziny pracy wychowawców.
7.    Obowiązki nauczycieli świetlicy określają odrębne przepisy.
8.     Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami, pedagogiem szkolnym, psychologiem, pielęgniarką szkolną, kadrą zarządzającą szkołą i rodzicami/opiekunami prawnymi, przekazując uwagi o zachowaniu dziecka lub inne sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej.
9. Za rzeczy przynoszone przez dzieci, świetlica nie ponosi odpowiedzialności, a ewentualne zniszczenie rzeczy należących do innych odpowiedzialność ponosi rodzic (opiekun dziecka), zgodnie z prawem wewnątrzszkolnym (Statut). Zgłoszone wychowawcom przypadki kradzieży są badane przez pedagoga szkolnego wg. przyjętych w szkole procedur.


§ 2
OBECNOŚĆ W ŚWIETLICY
 

1.    Ze świetlicy korzystają uczniowie Gminnego Zespołu Szkół w Bielanach Wr. z oddziałów przedszkolnych, klas I-III i IV-VI SP oraz z klas I-III GIM.
2.    Świetlica szkolna obejmuje opieką dzieci i młodzież w godzinach od 7:00 do 17:15. Rano Świetlica szkolna pełni opiekę nad wszystkimi uczniami przebywającymi w szkole w godz. 7.00-7.40. Za kierowanie uczniów do świetlicy odpowiadają pracownicy portierni i poranna zmiana pracowników obsługi.
3.    Przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie „Karty zgłoszenia dziecka”, wypełnionej przez rodziców lub opiekunów prawnych corocznie. Wzór „Karty zgłoszenia” stanowi (załącznik nr 1 świetlica) do niniejszego regulaminu.
4.    W karcie zgłoszenia dziecka rodzice zobowiązani są do wpisania nazwisk osób uprawnionych do odbioru dziecka. Lista upoważnionych do odbioru stanowi podstawę wydania dziecka.
5.    Szczegółowe procedury odbioru dziecka stanowi załącznik do regulaminu (załącznik nr 2 świetlica)
6.    Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka.
a) W przypadku zdarzenia nagłego, powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic powinien zawiadomić o tym portiernię szkolną (tef. 71 311 27 93 wew. 105) i jak najszybciej odebrać dziecko.
b) Powtarzające się spóźnienia rodziców w odbieraniu dzieci po 17.15, wychowawcy świetlicy zgłaszają Dyrektorowi szkoły (załącznik nr 3 świetlica), co skutkuje pisemnym upomnieniem dyrektora.
c) Jeśli rodzice nie odbierają dziecka w terminie, wychowawca świetlicy ma prawo powiadomić policję o braku
opieki nad dzieckiem po godzinie 17.15, która podejmie stosowne działania (podstawa prawna: Dz. U. z 2002 r. Nr
11, poz. 109).
7.    Samodzielny powrót dziecka do domu możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą rodziców (opiekunów)- 
           przepisy zezwalają na samodzielne, bez opieki korzystanie z drogi dziecku, które ukończyło 7 lat
             Dz.U. z 2005 r. nr 105, poz. 908, z późn. zm., natomiast dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi   tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat
8.    Rodzice są zobowiązani pisemnie powiadomić wychowawców świetlicy o każdorazowym odstępstwie od ustalonego sposobu odbierania dziecka ze świetlicy zawartego w karcie zapisu (np. ewentualność powrotu do domu bez opiekuna lub możliwość odebrania dziecka przez inne niż wskazane osoby).
9.    Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25 osób.
10.    Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia dyrektorowi lub zastępcy dyrektora informacji, jeżeli liczba uczestników przekracza 25 osób.
11.     Nauczyciele kończący w danym dniu zajęcia z uczniami z oddziałów przedszkolnych i klas I – III, zobowiązani są do odprowadzenia uczniów, którzy korzystają ze świetlicy, do świetlicy szkolnej.

§ 3
INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZENIA DOKUMENTACJI

 
1.    W świetlicy są prowadzone zajęcia w grupach wychowawczych.
2.    Dla każdej grupy wychowawczej prowadzony jest dziennik.
3.    Wychowawca lub nauczyciel prowadzący zajęcia z daną grupą wychowawczą odnotowuje w dzienniku obecność uczniów na danej godzinie oraz godzinę wyjście ucznia do domu.
4.    Nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy (zgodnie z art.42 KN) prowadzą zajęcia dodatkowe wg. własnego pomysłu i prowadzą odrębną dokumentację, w której odnotowują obecność uczniów oraz temat zajęć (dziennik zajęć z art. 42).
 


§4
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

 
      1. Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:

•    Korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu  trudności w nauce,
•    Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.
•    Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego i sprzętu audiowizualnego.
•    Korzystania z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o właściwe jego wykorzystanie i zabezpieczenie.
•    Opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania.
•    Uczniowie mogą zgłaszać pomysły zajęć i ich tematy, które w miarę możliwości będą realizowane w świetlicy.
•    Uczeń może korzystać z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych wyłącznie za zgodą nauczyciela i przez określony przez niego czas.

2. Obowiązki dziecka zapisanego na zajęcia do świetlicy:

•    Uczestniczy w zajęciach zaproponowanych przez wychowawców,
•    Zachowuje się kulturalnie na stołówce, podczas pobytu w świetlicy,
•    Odnosi się z szacunkiem do wychowawców, pracowników,  kolegów i koleżanek
•    Stosuje się do zaleceń wychowawcy,
•    Przestrzega zasad czystości i higieny osobistej,
•    Po skończonych lekcjach zgłasza swoją obecność u wychowawcy świetlicy,
•    Każdorazowe wyjście ze świetlicy zgłasza u wychowawcy, bez zgody wychowawcy nie oddala się ze świetlicy,
(Uczniowie klas 1 do sklepiku i do toalety wychodzą dwójkami)
•    Dba o porządek i czystość w świetlicy oraz na stołówce, po zabawie pomaga posprzątać zabawki
•    Szanuje sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki należące do szkoły i swoich rówieśników. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać zobowiązani do pokrycia kosztów zakupu sprzętu.
•    Zgłasza niezwłocznie wychowawcy zaginięcie swojej własności.
•    Zachowanie ucznia przebywającego w świetlicy szkolnej podlega ocenie. Uwagi o zachowaniu wychowawcy świetlicy przekazują wychowawcy klasy i mają one wpływ na ocenę semestralną z zachowania.


    § 5
PROCEDURY  SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIAMI PRZEBYWAJĄCYMI W ŚWIETLICY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. UNICEF W BIELANACH WR.


1.    Nauczyciele pracują wg.  „Harmonogramu pracy grup świetlicowych” – Jest on wywieszony na tablicy informacyjnej obok drzwi wejściowych do świetlicy głównej oraz na tablicy informacyjnej w świetlicy i na portierni. Harmonogram ten podawany jest do wiadomości w drodze zarządzenia dyrektora.
2.    Praca z grupami świetlicowymi odbywają się w świetlicy głównej oraz,  ze względu na liczbę dzieci, w innych pomieszczeniach wskazanych w „Harmonogramie pracy grup świetlicowych”
3.    Za całość organizacji różnych grup świetlicowych zawsze odpowiada wychowawca świetlicy wskazany w harmonogramie dziennym do sali głównej.
4.    Wychowawca w świetlicy głównej kontroluje obecność nauczycieli wspierających świetlicę i  pracujących z dziećmi w różnych salach, zgodnie z harmonogramem dziennym. W razie nieobecności którejś z tych osób niezwłocznie zawiadamia o tym osoby sprawujące nadzór pedagogiczny.
5.    Nauczyciele skierowani do pracy w świetlicy rozpoczynają opiekę nad dziećmi bezpośrednio po dzwonku na przerwę, a nie po dzwonku na lekcję. (wyjątek dyżur)
6.    Nauczyciele przychodzą po dzieci do sali głównej lub bezpośrednio do sali wskazanej w harmonogramie. O miejscu spotkania informują uczniów, tak by wiedzieli oni, gdzie mają zajęcia dodatkowe.
7.    Uczniów rozpoczynających zajęcia na drugą zmianę wychowawcy świetlicy odprowadzają bezpośrednio pod salę lekcyjną lub oddają w ręce wychowawczyni.
8.    Jeśli zajęcia dodatkowe dla danej grupy wypadają bezpośrednio po jej lekcjach, nie są przyprowadzane do świetlicy, lecz odbywają się w sali wskazanej w harmonogramie dziennym. Obecność na tych zajęciach odnotowywana jest w dziennikach art. 42, a nie w dziennikach świetlicy.
9.    Nauczyciele wspierający świetlicę przekazują swoją grupę kolejnemu nauczycielowi zgodnie z harmonogramem dziennym.
10.    Do  odbioru dziecka upoważnione są osoby wskazane przez rodziców w karcie zapisu.
11.     Samodzielny powrót dziecka do domu możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą rodziców (opiekunów)- 
           przepisy zezwalają na samodzielne, bez opieki korzystanie z drogi dziecku, które ukończyło 7 lat                      Dz.U. z 2005 r. nr 105, poz. 908, z późn. zm., natomiast dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi   tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat
12.    Odbiór dziecka odbywa się poprzez wideo-domofon, który znajduje się  w świetlicy głównej.
13.    Wychowawca ten potwierdza tożsamość osoby upoważnionej do odbioru zgodnie z listą osób upoważnionych.
14.    Uczeń wywołany schodzi ze świetlicy do portierni, gdzie oczekuje rodzic lub osoba upoważniona.
15.    Gdy uczeń nie przebywa w sali głównej lecz w innej sali szkolnej, wychowawca świetlicy komunikuje się z nauczycielem sprawującym opiekę nad tym uczniem poprzez krótkofalówkę i informuje o przyjściu rodziców.
16.    W sytuacji, gdy dzieci przebywają z opiekunem na dworze, rodzice osobiście odbierają dziecko z podwórka.
17.    Dla odnotowywania obecności i wyjść do domu każda grupa świetlicowa ma prowadzony  dziennik.
18.    O godzinie 17.15 nauczyciel zamyka świetlicę, schodzi z dziećmi, którzy nie zostali jeszcze odebrani do holu głównego szkoły i tam oczekuje na rodziców.
19.    W sytuacji powtarzających się spóźnień rodziców wychowawca świetlicy zawiadamia o tym fakcie dyrektora na piśmie, wyszczególniając: nazwisko rodzica, klasa, data spóźnienia, czas spóźnienia.


§ 6

ZAŁĄCZNIKI

1.    Formularz „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy”
2.    Procedury sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w świetlicy
3.    Formularz „Upomnienie dyrektora szkoły dotyczące powtarzającego się spóźniania rodziców w odbieraniu dziecka ze świetlicy po godzinie 17.15 ”.


§ 7

1.    Traci moc Regulamin Świetlicy opracowany i zatwierdzony z dnia 14.11.2013
2.    Regulamin wprowadzony jest w życie zarządzeniem nr  32/2015 z dnia z dnia 31.08.2015 r.  Nauczyciele świetlicy szczególną uwagę zwracają na kształtowanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych. Troszczymy się o wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych zasad wynikających z regulaminu oraz kontraktu skonstruowanego wspólnie z uczniami na początku roku szkolnego. Dbamy o to by uczniowie rozwijali kompetencje związane z integracją i współpracą w grupie rówieśniczej. Staramy się aby w trakcie pobytu w świetlicy szkolnej, uczniowie mieli możliwość kształtowania postaw szacunku wobec praw jakie przynależą każdemu dziecku. Wiąże się z tym nauka umiejętności słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych. Ważne jest dla nas wdrażanie uczniów do utrzymywania porządku i odpowiedzialności za wspólne mienie szkoły.Cele i zadania naszej świetlicy:

1.       Cele świetlicy:

a)      Zorganizowanie opieki  wychowawczej, pomoc w nauce.
b)      stworzenie odpowiednich warunków do nauki własnej, rekreacji,
c)       kształcenie właściwych postaw, zachowań  i współżycia w grupie,
d)      rozwijanie zainteresowań oraz zdolności,
e)      zachęcanie do twórczości plastycznej, konstrukcyjnej i muzycznej,
f)       udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
g)      organizacja właściwego i kulturalnego wypoczynku,
h)      współpraca i współdziałanie z nauczycielami, wolontariatem szkolnym, rodzicami, środowiskiem lokalnym.


2.       Zadania świetlicy:


a)      Organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,
b)      zaspokojenie podstawowych potrzeb dzieci, tj. bezpieczeństwa, akceptacji, radości,
c)       zapewnienie warunków sprzyjających zdrowiu i prawidłowemu wzrastaniu,
d)      organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
e)      odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
f)       stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,
g)      organizowanie warunków do odrabiania lekcji oraz kompetentnej pomocy w odrabianiu zadań domowych,
h)      upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higienicznych,  oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
i)       rozwijanie samodzielności i samorządności,
j)       udział w zajęciach wolontariuszy z gimnazjum,
k)      zapewnienie bezpieczeństwa podczas podejmowania różnorodnych form aktywności Zajęcia świetlicowe w roku szkolnym 2017/2018Dokumentacja pracy świetlicy:


            - Roczny plan pracy świetlicy szkolnej
            - Miesięczny plan pracy świetlicy szkolnej
            - Tygodniowy plan pracy świetlicy szkolnej
            - Karty zgłoszeń uczniów do świetlicy szkolnej
            - Semestralne sprawozdania z działalności świetlicy szkolnej
            - Dziennik zajęć opiekuńczo-wychowawczych
            - Kronika świetlicy
            - Gazetka świetlicy


Zmieniony ( 23.01.2020. )
 
następny artykuł »
Header Pic
left unten right unten
© 2020 Zespół Szkolno Przedszkolny im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.